KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse projektide ülevaade

Pärnumaa Kutsehariduskeskus (edaspidi PKHK) on uuendusmeelne kutsekool, olles avatud koostööle igal tasandil. PKHK on osalenud aktiivselt nii koordinaatorina kui ka partnerina mitmetes kohalikes ning rahvusvahelistes projektides.

Kooli õppealase projektitöö peamisteks eesmärkideks lähimatel aastatel on õppekavade arendus ja uute õppekavade väljatöötamine ning õpilaste ja õpetajate, töötajate rahvusvaheliste mobiilsusvõimaluste laiendamine.

Välispraktika projektid on õpilaste seas aasta-aastalt populaarsemad. Kui 2012/2013. õ-a osales välispraktika projektides ligi 40 noort erinevatel erialadelt, siis möödunud, 2013/2014. õ-a oli osalejaid 65. Lisaks toimuvad järjepidevalt alates 2013. aastast noortevahetusprojektid nii Eestis kui kaugemal, osaletakse ka koostööprojektides. Noortele on loodud läbi projektitegevuste mitmekülgsed võimalused kogeda koostööd multikultuurses keskkonnas. Möödunud õppeaastal osales rahvusvahelises mobiilsuses kokku pea 80 õpilast. Reeglina on välisprojektides osalemissoove rohkem kui kohti ning projekti pääsemiseks tuleb läbida konkurss. 2014/2015 õ-a planeeritakse hoogustada õpilaste rahvusvahelist mobiilsust veelgi, võimaldades rahvusvahelist kogemust vähemalt 100le õpilasele.

PKHK võtab iga-aastaselt vastu ja korraldab ka partnerkoolide õpilastele erialase praktika sooritamist Pärnus ja Pärnumaal, korraldab noortevahetusi ja koostööprojektide kohtumisi. 2013/2014 õ-a väisas PKHKd ühtekokku ligi 80 noort erinevates Euroopa riikidest.Õpilaste kõrval on koolile tähtis ka personali enesetäiendus. Kooli töötajaskond on osalenud nii rahvusvahelistes, riigisisestes koostöö- ja arendusprojektides, koolitustel kui ka stažeerinud välismaal. Rahvusvahelisest mobiilsusest sai möödunud õppeaastal osa ligi 30 PKHK töötajat.

Koolil on välispartnereid pea kõikides Euroopa riikides: Itaalias, Prantsusmaal, Austrias, Saksamaal, Tšehhis, Küprosel, Kreekas, Norras, Soomes, Lätis jt.

Oluline prioriteet kooli jaoks on õppekavade arendus ja uute õppekavade väljatöötamine. Euroopa Sotsiaalfondi toel on projektipõhisest vastuvõtust ehituspuusepa (palkmaja ehitaja) ning aedniku õppekavadele tänaseks arenenud toimivad õppekavad.

Teeme aktiivselt koostööd teiste kutsekoolide, kõrgkoolide, haridusasutuste, ettevõtjate, avalike institutsioonidega jm. PKHK poolt algatatud ja läbi viidavas projektis „Praktikavõrgustikud – hea koostöö ettevõtetega“ arendatakse välja toimivad praktikavõrgustikud 7 õppekavavaldkonnas, et parendada praktika kestel saadavaid õpitulemusi. Kool osaleb VANKeR programmis, mille eesmärk on tõsta õppijate mobiilsust ja õppeprotsessi kvaliteeti kutseõppes läbi e-õppematerjalide ja õpetajakoolituse edasiarendamisega.

Islandi partnerkooli Breidholt College ja MTÜ Skills Estoniaga koostöös valmib 2015. aasta kevadeks interaktiivne praktilise matemaatika õppematerjal ehituspuuseppadele EEA & Norway Grants projekti „Practical Mathematics in Technical Education and Other Fields“ raames.

Kooli õppe- ja töökeskkonna kaasaegne ilme on teoks saanud suuresti tänu Euroopa Liidu poolt pakutavatele toetustele. Infrastruktuuri arendamisega, seadmete ning õppevahendite hankimisega seotud projektid on üheks PKHK projektihuviks. 2013/2014 õppeaasta alguseks valmis EL Struktuuritoetuste abil Niidupargi õppekompleksi modernne õpilaskodu. KIK keskkonnaprogrammi toel modifits

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee