KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Põhiväärtused

Põhiväärtused

  • Kvaliteet – õpetamisel, õppimisel, koolikeskkonna arendamisel, eestvedamisel
  • Uuendusmeelsus –avatus uutele ideedele ja muutustele
  • Koostöö – kõikidel tasanditel
  • Õppijakesksus – arvestamine õppija vajadustega
  • Vastutustunne - vastutus oma tööde-tegemiste eest, kohusetunne

 

Visioon

Hea mainega tunnustatud õppekeskkonnaga parimaid töötajaid koolitav
kutseõppeasutus

Missioon

Koostöös tööandjatega kaasaegsete kutseoskustega parimate töötajate koolitamine ja aktiivne osalemine regionaalses arendustegevuses

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee