KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Metsapäev

Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2011. aasta Keskkonnateadlikkuse maakondlik programm

Projekt nr 1407 „Metsapäev Voltveti Koolituskeskuses Tihemetsas"

16. mail toimub Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti Koolituskeskuses juba 12. Metsapäev.

Metsapäeval toimub metsanduslik orienteerumismäng, kus õpilased lahendavad looduses tähistatud ja ettevalmistatud rajal keskkonna, metsa ja looduse teemalisi  ülesandeid (näiteks: orienteerumiskaardi abil looduses liikumine;  vaatlused metsas; loomade, lindude, putukate, taimede ja seente määramine looduses ning topistena, kogudes, herbaariumides; puu- ja puiduliikide määramine; metsakasvukohatüüpide määramine; linnulaulu järgi linnuliigi määramine; viktoriiniküsimustele vastamine; harvendusraieks puude valik, puu kõrguse, läbimõõdu, ümbermõõdu ja mahu määramine silmamõõduliselt ning mõõteriistade abil; metsa tagavara määramine; metsamaterjalide liigi ja mahu määramine; puidurikete määramine jms).

Orienteerumismäng võimaldab:

a)      kõigil osalejatel loodust tundma ja märkama õppida;

b)      metsamajanduse õpilastel väärtustada valitud eriala, kinnistada erialatundides õpitut looduses erinevatel aktiivõppemeetoditel, rakendada õpitut iseseisvalt  erinevates situatsioonides;

c)       kinnistada üldhariduskooli ainetundides õpitut looduses erinevatel aktiivõppemeetoditel, rakendada õpitut erinevates situatsioonides;

d)      arendada meeskonnatöö oskusi;

e)      soodustada ja toetada kontakte ning suhtlust erinevate ametikoolide, erinevate üldhariduskoolide ning ametikoolide ning üldhariduskoolide õpilaste vahel, populariseerida loodusaineid ning nendega seotud erialade õppimist;

f)       toetada riigi kutsekoolides, omavalitsuste üldhariduskoolides (avalik sektor) ja mittetulundussektoris  (MTÜ West) olevate inimeste suhtlust, ühistegevusi ja ühendatud eesmärkide saavutamist.

Võistlusest võtavad osa kõik Voltveti Koolituskeskuse metsamajanduse eriala õpilased, lisaks ka Luua Metsanduskooli õpilased ja Pärnu- ning Viljandimaa üldhariduskoolide õpilased.

Võistluse korraldajaks on Voltveti Koolituskeskuse õpetajad ja töötajad ning Tihemetsa metskonna töötajad. Projekti partneriks on orienteerumisklubi West.

Metsapäev saab teoks tänu 1734.61 euro suurusele toetusele Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2011. aasta Keskkonnateadlikkuse maakondlik programmist.

Voltveti mõispargi hooldamine ja korrastamine: piirdeaed, paviljon ja pingid

Looduskaitse programmi projekt nr 1033 „ Voltveti mõispargi hooldamine ja korrastamine: piirdeaed, paviljon ja pingid“


Voltveti mõisapargi piirdeaed ja paviljon ilmestavad vana väärtuslikku parki

SA KIK  toetuse abil tehti käesoleva aasta suvel korda muinsuskaitsealune Voltveti mõisapargi piirdeaed ja pargi ovaaltiigi saarele püstitati paviljon.

Keskkonnainvesteeringute keskus on mitmel korral toetanud looduskaitsealuse Voltveti mõisapargi korrastamist ning parki tutvustavate materjalide loomist.  2011. aastal kiideti heaks looduskaitseprogrammist toetuse eraldamine pargi jätkuprojektile „ Voltveti mõispargi hooldamine ja korrastamine: piirdeaed, paviljon ja pingid“.  Projekt  tugines  OÜ Henri Projekti poolt koostatud  pargiprojektile.  Tööd pargis algasid käesoleva aasta suvel ning kestsid hilissügiseni.  Vanadelt tuhmhallidelt piltidelt võib näha, et peahoonet ümbritsevat pargiala on piiranud puitlippidest plankudest punaste tellispostide vahele paigaldatud tara.  Häärberi ees olevaid graniitposte aga on omavahel sidunud rõhtsad prussid. Uus renoveerimisprojekt ja vanad fotod võetigi taastamistööde tegemiseks aluseks. Selleks, et rajatise muinsuskaitseline väärtus hästi säilitada, palgati aiatöödele järelvalvet tegema OÜ Arcus Projekti insenerid, mitmel korral väisas tööobjekti Pärnumaa muinsuskaitseametnik Nele Rent, looduskaitselistes küsimustes konsulteeris  tegijaid Keskkonnateenistuse Pärnu- Viljandi regiooni looduskaitsespetsialist Hille Lapp.

Terviklahendus on nüüd valmis. Tihemetsa aleviku südames asuvat Voltveti  liigirikast parki ilmestab ja igamehe samme pargi all radadele reguleerib uus roheliseks värvitud lippiaed, millel rõhtpuud Pärnumaa aiatüübile  väljaspool näha . Seest vaadates on  sile puitlippidest pind. Jalgteid, mis aeda läbivad, rõhutavad nüüd väravad.  Need, kunagises Allikukivi töngis valmistatud savitellistest postid, mis korrastamist võimaldasid,  on parandatud ja toestatud. Kärgtellistest laotud postid lammutati.  Asemele laoti vanast tellisest uued postid. Graniitpostid aeti sirgeks ja puhastati liivapritsiga. Rõhtlatte ei paigaldatud, otsustati  jämedate kettide kasuks. Projektis soovitatud kuuse lülipuidust või saarest/tammest  lattidest loobuti, sest postide vahe on liiga pikk, puitlatid painduvad kaarjaks, prognoositi  pidevaid hooldamise ja säilitamise probleeme.

Teetammi  alt parki suunduvale  Alva ojast kujundatud ovaaltiigi saarele paigaldati projekti raha eest paviljon. Selle lahendus on uus. Parki ilmestav väikeehitis on projekteeritud ja ehitatud ajastuloomulikuna hilisromantismile iseloomulikult.  Otsesed näidised pole säilinud.

Graniittahukatele toetuvaid pargipinke, mida projekti pealkiri lubas, aga ei tulnud. SA KIK kärpis nende valmistamise toetusrahast maha, koolil omavahendeid pinkide soetamiseks ei jätku.

SA KIK finantseeris pargikorrastust 177013,20 euroga. Pärnumaa Kutsehariduskeskus lisas 1100€. Koolitöötajate ja õpilaste praktilist abi pargikorrastus töödel rahas ei mõõdetud, kuid töötunde ja energiat kulus selleks päris palju.  Voltveti mõisapark on  looduskaitseliselt kirjeldav kui poollooduslik liigirikas elukeskkond, mida inimesed kasutatavad kena puhkekohana, õpilastele on see ka praktikakoht. Igapäevaselt hooldavad parki Voltveti koolituskeskuse töötajad.

Piret Koorep

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuse juhataja

SA KIK projekt nr 1033 projektijuht

Artikkel: Voltveti mõisaparki piirab ajastuhõnguline aed (PP, 17.11.2012)

Fotod:

Puidutöökoja aspiratsioonisüsteemi modifitseerimine

Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2012. aasta Keskkonnakorralduse programm

Projekt nr 3990 "Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja mürataseme vähendamine ning energiasäästlikumaks muutmine"SA KIK toetuse abil on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja aspiratsioonisüsteem modifitseeritud keskkonna-, energiasäästlikumaks ning vähendatud oluliselt aspiratsioonisüsteemi poolt tekitavat mürataset nii välisterritooriumil kui ka puidutöökoja masinaruumis.

2012. aasta detsembrikuus kiideti heaks keskkonnakorralduse programmist toetuse eraldamine puidutöökoja aspiratsioonisüsteemi modifitseerimiseks.  Tööd puidutöökojas algasid 2013. aasta augustikuus ning tänaseks on puidutöökoja aspiratsioonisüsteemi modifitseeritud lahendus kõrvaldanud kõrge mürataseme ning kõrge energiatarbimise probleemi. Projekti käigus on õpperuumis müra vähendamiseks ning elektrienergia kokkuhoiuks puidutöökoja tööpinkidele paigaldatud automaatsiibrid, vahetatud välja äratõmbeventilaator, paigaldatud ventilaatori juhtkilp, sagedusmuundur ning spetsiaalne torustik. Välisterritooriumil mürataseme vähendamiseks, elektri- ja soojaenergia kokkuhoiuks on paigaldatud sulgsöötja ja transportkruvi, olemasolev transportventilaator paigaldatud alusraamile.

Tööde teostamise käigus ilmnes lisavajadus kahe automaatsiibri järele töökoja masinaruumis. Lisatööd teostati 2014. aasta märtsikuus.

Projekt sai teoks tänu 76872 euro suurusele toetusele Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2012. aasta Keskkonnakorralduse programmist. Pärnumaa Kutsehariduskeskus panustas omaosalusena 755,72 eurot projekti ettevalmistavas etapis ekspertiisi ning mürataseme mõõtmistele.

Ökoloogiline tootmine ja keskkonnasäästlikkus

Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2012. aasta Keskkonnateadlikkuse maakondlik programm

 28.03.2013 toimus PKHK teenindusõppeosakonna ning täiskasvanute koolituse osakonna õpilastele õppeekskursioon Saaremaale, mille raames külastati mahetalu Koplimäe Talu ning seebikoda GoodKaarma. Õppereisi jätkutegevusena toimus koolitus-külastus ökokohvikusse Mahedik ning ökolaat Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, millel osalesid nii õpilased, õpetajad, teised kooli töötajad kui ka regiooni väiketootjad.

Loe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses peetud ökolaada kohta Pärnu Postimehe meediakajastust SIIN.

Projekti raames toimus 31.05.2013 ka õppereis tehnikaõppeosakonna õpilastele Aulepa Tuuleparki ning Linnamäe Hüdroelektrijaama ning 14.06.2013 kokaeriala õpilastele Soomaa Rahvusparki. Viimane nimetatud õppereis kulmineerus vabas õhus maitsva ja tervisliku supi valmistamisega. Supi kõrvale grilliti lõkkel rukki- ja nisujahust valmistatud "kepipizzat".

Mõlemale õppereisile järgnes teavitustegevus. Tuulepargi ja hüdroelektrijaama külastuse järgselt peeti koolis energiasäästlik nädal, mille raames toimub muuhulgas ka seminar koos koolitusloenguga teemal elektriautod.

Kokaeriala õpilaste õppereisile järgnes koolitusloeng taimede raviomadustest, taimsest toitumisest ja söögivalmistamisest metsas ning ellujäämisest olles metsa eksinud.

Projekt saab teoks tänu 2787,71 euro suurusele toetusele Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2012. aasta Keskkonnateadlikkuse maakondlikust programmist.

Vaata projekti pildigaleriid SIIN.

Keskkonnateadlikud PKHK õpilased


PKHK-s viidi ellu 2014 - 2015. õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt rahastatud projekt "Keskkonnateadlikud PKHK õpilased". 

Projekti raames toimus 2-päevane õppereis Hiiumaale teemal keskkonnasäästlik tootmine, kohaliku tooraine kasutamine tootmises ja loodushoid. Teemade valik oli ajendatud nende aktuaalsusest ning kasutatavusest. Õppereisi eesmärk on muu hulgas jagada õpilastele praktilisi teadmisi, mida nad igapäevaelus kasutada saavad. 

Õppereisi raames külastati kohalikke tootjaid, nt villatootjat Hiiu Vill OÜ, osaleti Ristna Looduskeskuse õppeprogrammides ning taaskasutuse alaseid teadmisi jagas Pitsu OÜ armsas käsitööpoes. Õppereisi pildigaleriiga saad tutvuda SIIN.

Õppereisi tulemuste levitamiseks ning kooli personali ja õpilaste tähelepanu juhtimiseks keskkonnasäästlikule tootmisele, loodushoiule, taaskasutusele ja kohaliku tooraine kasutamisele, korraldatakse koolis jätkutegevused, mille raames õppereisil osalenud õpilased koostavad kokkuvõtte omandatud teadmistest ja kogemustest, mida levitatakse kaasõpilastele ning kooli kodulehel. Projektis osalenud õpilased korraldavad taaskasutuse hoogustamiseks koolis täika, kus saavad kõik kooli õpilased ja töötajad kaubelda neile mittevajalike esemetega. Alamkategooriaid

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee