KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas, pakub rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas.

Programmi kaudu soovitakse tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas.

Programmis osalevad 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Island, Liechtenstein, Norra ja kandidaatriigina Türgi.

Taotlusi võetakse vastu
- asutustelt või organisatsioonidelt, kes pakuvad õppimisvõimalusi
kutsehariduse valdkonnas;
- kutsehariduse ja -koolitusega seotud ühendustelt;
- ettevõtetelt ja teisteöt tööturu osapooltelt, sealhulgas
kaubanduskojad ja kutsealaliidud;
- elukestva õppe mis tahes tahuga seotud nõustamis- ja teabeteenuseid
pakkuvatelt asutustelt;
- kutsehariduse ja -koolitusega seotud süsteemide eest vastutavatelt
kohalikelt, piirkondlikelt ja riiklikelt asutustelt;
- elukestva õppe küsimustega seotud uurimiskeskustelt;
- kõrgkoolidelt;
- mittetulundusorganisatsioonidelt, vabaühendustelt ja valitsusvälistelt
organisatsioonidelt.

Projekti jagunevad järgmiselt:

Lähetusprojektid   
Uuendussiirdeprojektid  
Uuendus- ja võrgustikprojektid   
Koostööprojektid 
Projekti ettevalmistavad lähetused

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee