KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

MISA

http://www.meis.ee/konkursid

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ehk MISA loodi 31. märtsil 1998 nime all Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus. 2008. aasta kevadest kuni 2009. aasta lõpuni kandis asutus nime Integratsiooni Sihtasutus.

1. jaanuaril 2010 ühines Integratsiooni Sihtasutusega 10.06.1992 asutatud Sihtasutus Eesti Migratsioonifond. Ühendatud asutus kannab nime Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

 

Integratsiooni Sihtasutus ja Eesti Migratsioonifond liitusid tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29.10.2009 korraldusest, asutajaõiguste teostajate Kultuuriministeeriumi ja Siseministeeriumi ning mõlema sihtasutuse nõukogu tehtud otsustest. MISA asutajaõiguse teostajaks on Kultuuriministeerium.

Sihtasutuse ülesanneteks on ka Eesti ühiskonna lõimumisprotsesside soodustamine ning sisse- ja väljarändega seotud tegevuste koordineerimine, vastava teabe avaldamine ja ülevaadete koostamine.

Integratsiooni ehk lõimumise eesmärk on soodustada olukorda, kus Eestis elavatel teiste rahvaste esindajatel ja eestlastel oleks siin koos hea elada – töötada, õppida, kultuuri edendada, olla ühiskonna osa, selle täisväärtuslik liige. Nende võimaluste arendamiseks viis MISA 2010. aastal ise ellu ligi 40 tegevust ning korraldas enam kui 30 erinevat hanget ja konkurssi.

Migratsiooni ehk rände eesmärk on soodustada inimeste päritolumaale tagasipöördumist. Siinkohal pakub MISA abi nii neile, kes tahavad Eestisse tagasi tulla, kui ka neile, kes siit lahkuda soovivad. Ühtlasi toetatakse erinevast rahvusest perekondade taasühinemist.

Integratsioon

Sihtasutus teostab lõimumiskava tegevusi selle nimel, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ning osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel on võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri. Sihtasutus lähtub oma põhikirjaliste eesmärkide täitmisel valdkondlikuest arengukavast.

Alates 2008. aastast on Sihtasutuse tegevuse aluseks valdkondlik arengukava "Eesti lõimumiskava 2008-2013" (VA 2008–2013).

VA 2008–2013 eesmärgid on sarnaselt RP 2000–2007-le jaotatud kolmeks:

  • Hariduslik ja kultuuriline lõimumine
  • Sotsiaalne ja majanduslik lõimumine
  • Õiguslik ja poliitiline lõimumine

Aastatel 2000–2007 oli Sihtasutuse tegevuse aluseks riiklik programm "Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007" (RP 2000–2007). Sihtasutus vastutas RP alamprogrammide eest koos Haridus- ja Teadus-, Kultuuri-, Sotsiaal- ning Siseministeeriumiga.

VA 2008–2013 on ette valmistatud ja sihtasutuse roll selles määratletud konkreetsete tegevuste teostajana koos tegevuste maksumuste prognoosi, rahastaja ja tulemusnäitajatega. Selleks töötasid Sihtasutuse üksused koostöös ministeeriumitega välja VA rakendusplaani 2008–2010 meetmed; samuti suurendas Sihtasutus teadmisi integratsiooni vajaduste ja/ võimaluste ning õnnestunud lahenduste kohta ning kaasas sidusrühmi VA 2008–2013 koostamise protsessi.

Sihtasutus algatab ja toetab Eesti ühiskonna integreerumisele suunatud projekte/ tegevusi ning koordineerib erinevate ressursside efektiivset kasutamist selles valdkonnas.

Sihtasutus on koostööpartner VA 2008–2013 meetmete eest vastutavatele ministeeriumitele. Oma tegevuseks saab Sihtasutus ministeeriumite eelarve kaudu riigieelarvelisi ja välisvahendeid, sh EL programmidest.

Migratsioon

Migratsiooni osas on Sihtasutuse eesmärgiks rändeprotsesside toetamine. Samuti nõustab sihtasutus nii Eestisse tagasipöördujaid kui siit lahkujaid rändealastes küsimustes ning toetab neid vajadusel rahaliselt. Rändealaseid toetusi pakub sihtasutus nii tagasirändeks, väljarändeks kui väljasaatmiseks. Lisaks tegeleb sihtasutus rändealase nõustamisega.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee