KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

The Power of IT


Noortevahetus "The Power of IT" toimus Jõulumäel 2015. a juunikuus. Projektis osales 5 partnerorganisatsiooni. Vastuvõtvaks partneriks on Pärnumaa 

Kutsehariduskeskus. Saatvad organisatsioonid on: Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği Türgist; Colorful House Gruusiast, ASOCIATIA RADU GRECEANU Rumeeniast ja Armenian Progressive Youth Armeeniast. Projekti raames toimus 5 päeva jooksul mitmeid töötubasid, arutelusid, diskussioone ja õppesõite, külastusi.

Projektis osales kokku 30 noort ja 6 grupijuhti 5 erinevast riigist. Projekti peamiseks teemaks oli IKT vahendite kasutamine hariduses, noorsootöös ja igapäevaelus. Projektitegevused olid nii teoreetilised kui ka praktilised - noortevahetuse tegevuspäevad olid disainitud ja organiseeritud nii, et praktiline osa järgneb teoreetilisele - on oluline, et osalejad saaksid koheselt praktiseerida õpitud ja omandatut, et teadmine kinnistuks.

Kõik projektitegevused viidi läbi mitteformaalse õppe meetodeid kasutades. Diskussioonid, grupitööd ja meeskonnatööd, ekskursioonid ja õppevisiidid, mängud, videote ja filmi vaatamine, töötubades osalemine, kogemuste jagamine olid peamised projektis kasutatavad meetodid.

Projekti rahastas Erasmus+ programm.


Go Green & Care


Erasmus+ projekti Go Green & Care raames töötatakse välja innovaatiline raamistik

Green Care moodulile, et tõsta antud temaatika teadlikkust kutsehariduses loodusvarade, metsanduse, loomakasvatuse ning sotsiaal- ja tervishoiu valdkondades. Kuna Green Care metoodika ja teema on muutunud järjest populaarsemaks ja seepärast on vajalik, et kutsekooli lõpetajad oleksid antud valdkonnas kompetentsed. Soome, Eesti, Küprose, Hollandi ja Inglismaa erinevate koolide ja asutuste õppejõud ning kutseõpetajad loovad koostöös Green Care mooduli raamistiku, mida annab integreerida iga partnerkooli eelpool nimetatud valdkondade õppekavadesse.  Projekti eesmärk on, et tulevikus, kui Green Care õpingud on arenenud edasi ja rakendatud mitmetesse õppekavadesse,  saavad õpilased valida õppemooduli või siis mingi mooduli osa, et omandada teadmised Green Care tegevustest ning võimalustest.

Koordinaator:

Ylä- Savo Municipal Federational of Education / Ylä- Savo Vocational Collage

Partnerid:

Savo Consortium of Education /SAKKY/ Finland

EDEX/ Intercollege /CYPRUS

Bridgwater College/BC/UK

Parnumaa Kutsehariduskeskus /PKHK/Estonia

Efvet, The Netherlands

Eesti tasandil tähendab see Green & Care temaatika uurimist ja juurutamist meie haridussüsteemi ning seeläbi mõtteviisi muutmist erinevates eluvaldkondades.

10.-11.02.2015 toimus projektikohtumine Soomes – loe lisa.

02.-03.06.2015 toimub projektikohtumine Bridgwater Colleges Inglismaal.


Õpirände kogemusega valdkonna spetsialistiks

Pärnumaa KHK-e õpilaste mobiilsus ja rahvusvahelised oskused läbi Leonardo da Vinci programmi õpirände projekti „Õpirände kogemusega valdkonna spetsialistiks“ 2014/15 õppeaastal 

Õpirändeprojekti raames suunatakse Soome praktikale Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tehnikaõppeosakonnast 13 õpilast.

Ehitusvaldkonnast II kursuselt (2 õpilast ehitusviimistleja ja 2 õpilast ehituspuusepa erialalt - Kotka linna Etelä-Kymenlaakson Ametikooli.

Kokemäkile Sataedu kooli ehitusvaldkonnast II kursuselt (3 õpilast kivi- ja betoonkonstruktsioonide erialalt) ja metalli valdkonnast (2 õpilast keevitaja ja 2 õpilast koostelukksepa erialalt).

Järvenpääle Keuda kooli palkmajaehitaja erialalt 2 õpilast, kes õpivad PKHK-s üheaastasel kutseõppel.

ALANUD ON KANDIDEERIMINE PROJEKTI! - vaata kandideerimistingimusi SIIN!

Loe edasi: Õpirände kogemusega valdkonna spetsialistiks

Nowadays dilemma: Digitally Social or Socially Excluded?

Täiskasvanute koolituse osakonnas on kaasatud Comeniuse koostööprojekti: Nowadays dilemma: Digitally Social or Socially Excluded? kokku 16 õpilast ja 8 õpetajat.  Koostöö projektis osalevad lisaks meie koolile Hollandi, Türgi ja Soome kool.
Valminud on projekti koduleht www.digitallyexcluded.com, kus on üleval projektigaseotud tööd ja tegemised.
Antud projekti raames diskuteeritakse erinevatel sotsiaalmeedia plusse ja miinuseid kajastavatel teemadel. Toimunud on debatid,  esitluste konkursid, luuletuste esitlemine, läbi viidud küsitlused ja fotonäitus. Kokku on projektis kolm projektikohtumist- Türgis, Eestis, Hollandis ja Soomes. Õpilaste ja õpetajate tagasiside Eesti projektikohtumise osas oli äärmiselt positiivne ja soe. Meie kooli õpilased tõid välja, et said väga hea kogemuse just organiseerimise, meeskonnatöö ja üksteise toetamise ning aitamise näol. Projektimeeskonnas tekkis sünergia ja ühtekuuluvus-tunne. Külalised toonitasid nädala väga põnevat ajakava, suurepärast organiseerimist ja sooja vastuvõttu.
Vaata projekti meediakajastust: http://www.parnupostimees.ee/2784864/kutsehariduskeskuses-oli-teemaks-sotsiaalne-torjutus

Loe 19.04. - 24.04.2015 Soomes toimunud projekti lõppkohtumise kohta SIIT.

Moblity Makes Us Professionals

Mobiilsusprojekt "Mobility Makes Us Professionals" (taotlus nr 36.3-2/2807) on suunatud Pärnumaa 
Kutsehariduskeskuse õpilastele ja töötajatele. Projekti raames saavad võimaluse sooritada praktika välisriigis 78 õpilast kooli erinevatelt õppekavadelt ning erialaseks täienduseks välisriigis luuakse võimalus 15 kooli töötajale.

Projekti peaeesmärgid on:

1. Täiendada, süvendada, kinnistada ja arendada õpirändes osalejate kutse- ja ametialaseid teadmisi, oskuseid, kvalifikatsioone ja kompetentse ning tagada nende vastavus tööturu vajadustele.
2. Võimaldada praktikale/lähetusele seatud õpiväljundite omandamine multikultuurses keskkonnas.
3. Toetada projektis osalejate võtmepädevuste (suhtlus emakeeles; suhtlus võõrkeeltes; matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; infotehnoloogiline pädevus; õppimisoskus; isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus; algatusvõime ja ettevõtlikkus; kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus) omandamist läbi õpirände.
4. Suurendada õpirändes osalejate õpi-/töömotivatsiooni ja avardada võimalusi tööturul.

Projekti vastuvõtvaid partnereid on kokku 20 neljateistkümnest erinevast riigist: Soomest, Saksamaalt, Rootsist, Tšehhist, Taanist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Islandlilt, Türgist, Hispaaniast, Maltalt, Norrast, Lätist ja Poolast.

Projekti raames on 2014. - 2015. õppeaasta esimeses pooles viidud edukalt läbi mitmeid praktikavahetusi õpilastele ja õppevisiite õpetajatele. Loe projektis osalejate ehedaid muljeid:


Hooldustöötajate praktikast Soomes
Rätsepatöö eriala praktikast Tenerifel  

Juuksuri eriala õpilaste praktikatest Saksamaal Erfurtis 
Kosmeetika eriala õpilaste praktikatest Islandil                                     
Metsamajanduse eriala õpilaste praktikast Norras       
Aianduse eriala praktikast Prantsusmaal
Ärikorralduse eriala praktikast Maltal
Majandusarvestus- ja maksundus eriala praktikast Maltal    
Ärikorralduse eriala praktikast Saksamaal  
Sekretäritöö eriala praktikast Soomes  
Koolitusjuht töövarjutamisest Islandil    
Rätsepatöö õpetaja töövarjutamisest Hispaanias 
Arboristi eriala praktikast Lätis  
Arboristi eriala praktikast Poolas                                        
Ümarpalkehituse praktikast Lätis 

Projektipartneritega sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumid on kättesaadavad:

Association Ouvriere des Compagnons du Devoir du Tour de France, Prantusmaa

Fjölbrautaskolinn i Breidholti, Island

Arbeit Und Leben, Saksamaa

Eurocultura, Itaalia

Etelä-Savon Koulutus Oy, Soome

Kapadokya Egitim Akademisi Dernegi, Türgi

Service Internship Consulting, Hispaania

EUC Nordvestsjaelland, Taani

Ergli Vocational Secondary School, Läti

EPLEFPA de Ribencourt, Prantsusmaa

Berufsbildende Schulen Burgdorf, Saksamaa

Jerzy Stolarczyk EKO-TREK, Poola

SOS a SOU Vocelova Hradec Kralove, Tšehhi

Paragon Europe, Malta

Kongsberg Vidergande Skole Undervisningssted Maurits Hansen, Norra

Satakunnan Koulutuskuntayhtymä SATAEDU, Soome

IES Las Indias, Hispaania

KNA Veitingar ehf, Island

Europa Service Büro für Mittelhüringen, Saksamaa

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee