KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Hispaania keel algajatele (tase A2.1)

Registreeri koolitusele!

Aeg: Planeerimisel (koolitus registreerumiseks avatud). Alustame koolitusega siis, kui registreerub minimaalselt 7 soovijat.
Koolitus hakkab toimuma 2 korda nädalas kell 17.15-18.45.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu
Sihtrühm: Hispaania keele huvilised, kel on eelnevalt läbitud vähemalt 40-tunnine algajate keelekursus.
Eesmärk: Hispaania keele A2.1. taseme kursuse läbinu:
Kuulamine- saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud talle
oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja oma perekonna kohta, sisse-ostude
tegemine, kodukoht, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud
ütluste põhisisust.
Lugemine- saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist
informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised,
brošüürid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest
kirjadest.
Suuline suhtlus- saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat
infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise
vestlust juhtida.
Suuline esitlus- oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi
tänamiseks.
Kirjutamine- oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi
tänamiseks.
Maht: 40 tundi

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab hispaania keeles:
• rääkida värvidest, kirjeldada riietusesemeid ja neid osta, võrrelda;
• kirjeldada inimese kehaosasid, rääkida haigustest ja harjumustest, tunneb minevikke;
• koostada ja kirjeldada enda või kellegi teise elulugu, kasutada numbreid ja kuupäevi;
• rääkida iseloomust, kirjeldada perekonda, väljendada lubasid ja keelde, rääkida erinevatest kommetest;
• väljendada soove tingivas kõneviisis, rääkida vaba aja tegevustest, väljendada, mis talle meeldib, avaldada arvamust.

Koolituse teemad:
1. Sisseostud (8 tundi)
• šoppamas käimine
• värvid
• riietusesemete kirjeldamine
• võrdlemine
• Hispaania ja Ladina-Ameerika linnad ja kultuur
2. Tervis ja haigused (8 tundi)
• inimese kehaosad
• haigustest rääkimine
• harjumustest rääkimine minevikus
• plaanidest ja kavatsustest rääkimine
3. Elulood (8 tundi)
• küsimuste koostamine
• eluloo kirjutamine
• kuupäevadest ja numbritest rääkimine
4. Kombed ja tavad (8 tundi)
• iseloomust rääkimine
• perekonna kirjeldamine
• keeldude ja lubade väljendamine
• erinevatest kommetest rääkimine
5. Vaba aeg (8 tundi)
• soovide väljendamine
• vaba aja tegevustest rääkimine
• meeldimiste ja oma arvamuse väljendamine

Maksumus: 260€/ in.
Grupi suurus: miinimum 7 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava
osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile
sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse
maksumusest (va erijuhtudel).
Lektor: Tallinna Pedagoogikaülikool, (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja).
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee