KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Digiajastu tehnoloogiate kasutamine: Google Drive

Registreeri koolitusele!

Aeg: 10.10-24.10.2017. T ja N kell 16.30-19.45 (korraga 4 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: vähese arvutioskusega täiskasvanud, kellel on soov ja/või vajadus tööalaselt kasutada Google Drive rakendusi. Kursuse sihtgrupiks on madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega
personaliosakondade bürootöötajad, kes soovivad oma tööalast arvutikasutamise oskust täiendada ja
lihvida. Samuti isikud, kes vajavad tööturule naasmiseks täiendavaid teadmisi erinevate
arvutikasutamisoskust nõudvate tööülesannete täitmiseks.
Grupi suurus: 15 inimest.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: algtasemel arvutikasutamise oskus.
Maht: 20 tundi

Õpiväljund:
Koolituse läbinu:
• kasutab Google Drive keskkonda erinevate dokumentide haldamiseks ja jagamiseks
• koostab Google Form küsitlustarkvara küsimustike ja testide loomiseks ja haldamiseks
• kasutab Google Calendar keskkonda sündmuste lisamiseks, muutmiseks ja uute kalendrite loomiseks ning jagamiseks
• haldab Gmail keskkonda

Koolituse teemad:
Google Drive Docs keskkond (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 6)
• Keskkonda sisenemine, seadete määramine
• Dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus) loomine ja mallide kasutamine
• Dokumentide jagamine teistele kasutajatele ja kasutajaõiguste muutmine
• Arvuti sünkroniseerimine Google Drive keskkonnaga
Google Form küsitlustarkvara kasutamine (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 4)
• Küsitluse dokumendi loomine, kujundamine
• Eri tüüpi küsimuste sisestamine (valikvastustega, skaalaga, tabel-tüüpi ja vabas vormis vastustega tekstiküsimused)
• Filterküsimuste kasutamine
• Küsitluse kinnitusteksti ja vastamise sätete määramine
• Küsitluse saatmine lingina ning e-kirjasisuna. Küsitluse sulgemine.
• Vastuste analüüsimine koondatuna tabelisse ja automaatselt genereeritud graafikutena
Google Calender võimalused (auditoorse töö maht 1, praktilise töö maht 2)
• Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine
• Sündmuste otsimine ja meeldetuletus
• Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus
• Ülesannete lisamine ja haldamine
Gmaili keskkonna kasutamine: (auditoorse töö maht 2, praktilise töö maht 3)
• Kasutajakonto loomine ja keskkonda sisenemine, turvakinnituse kasutamine;
• E-kirja koostamine, saatmine (sh pimekoopia) ja saadud kirjadele vastamine;
• E- kirja haldamine (teisaldamine, liigendamine, kustutamine, arhiveerimine, taastamine, tähistamine);
• E-kirjade otsimine ja sorteerimine;
• E-kirja printimise seaded;
• Keskkonna vasaku menüü haldamine;
• Kategooriate ja vahekaartide haldamine;
• Üldised seaded (allkirja lisamine, puhkusevastaja kasutamine, meilivestluse vaate muutmine jm);
• Filtrite kasutamine;
• Erinevate e-posti kontode toomine oma Gmaili konto alla ja nende haldamine;
• Kontaktide ja kontaktigruppide haldamine (lisamine, muutmine, kustutamine);
• Gmaili keskkonna välimuse muutmine

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Koolituse läbimise eelduseks on 80% osavõtt õppetööst, aktiivne osalemine praktikumides ja on sooritanud kõik praktilised ülesanded.
Lõpetaja saab vormikohase Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. on sooritanud kõik praktilised ülesanded

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Hindamismeetodid, hindamiskriteeriumid
Praktiline ülesanne nr 1
Gmaili nõuetekohane seadistamine Seadistab G-maili vastu võtma kirju suhtlus.ee kontolt
Praktiline ülesanne nr 2
Dokumendi nõuetekohane koostamine Koostab ja vormindab etteantud dokumendi ja annab selle ühiskasutusse õpetajaga
Praktiline ülesanne nr 3
Küsitluse koostamine, läbiviimine ja Google Drive abil kokkuvõtte tegemine Küsitluse koostamine etteantud ülesande alusel, millele kaasõppurid vastavad ning kokkuvõtete tegemine kasutades selleks Google Drive`i võimalusi.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud).

1. Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija: 
Johanna Kommer, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arendusosakonna kvaliteedijuht
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee