KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Täienduskoolitus lasteaia- ja koolikokkadele (tootearendus, kalkulatsioonid ja peolaud)

Registreeri koolitusele!

Aeg: 26.09-07.12.17, kella 16.30-19.30, 4 ak tundi korraga ja praktiline osa 5 ak tundi korraga kell 16.30-20.15, tunnid toimuvad T ja N. Tunniplaaniga saad tutvuda siin!
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, B-korpus
Sihtrühm: Koolide ning lasteaedade kokad või abikokad, kellel on aegunud või puuduv kvalifikatsioon.
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima võib asuda isik, kellel on omandatud põhiharidus ning oskab riigikeelt. Töötamine valdkonnas.
Maht: 110 tundi

Õpiväljundid:
Lähtuvalt kutsestandardist kokk tase 4 (kutsestandardi tähis: 04-10042013-01/8k) ning Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kokk tase 4 õppekavast, on omandatavad kompetentsid järgmised:
1. Valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt suurköögi töö eripärast;
2. Teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ning suurköögi töö eripära;
3. Järgib tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;
4. Töötab iseseisvalt, tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult suurköögis, lähtuvalt koka töö eetikast;
5. Korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd suurköögis või restoranis;
6. Kasutab oma matemaatikateadmisi elus edukalt toimetulekuks:
7. Kasutab arvutit toitlustusvaldkonna töö toimingutes;
8. Omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid

Koolituse teemad:
Auditoorne osa 35 tundi:
Tööseadusandlus 4 tundi
Menüü koostamine 4 tundi
Kalkulatsioon 20 tundi
Peoteenindus 4 tundi
Toiduvalmistamine, 3 tundi
Praktiline osa 75 tundi:
Peoteenindus 15 tundi
Kulinaaria praktika 50 tundi
Piduliku suupistelaua ettevalmistustööd ja serveerimine 7 tundi
Piduliku suupistelaua teenindus 3 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Vajalik vähemalt 80% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.
Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamiskriteeriumid:
Õpiväljundid on saavutatud ning sooritatud on kursuse lõpuülesanne. Kursus lõpeb mitteeristavalt hinnatava praktilise tööga.
Hindamismeetod:
Kursuse lõpetamiseks valmistab õppija meeskonnatööna juhendi järgi suupisted ja katab laua vastavalt juhendaja korraldustele, vormistab vaagnad ning serveerib need.

Läbiviijad:
Marina Madisson, Tallinna kooperatiiv ja kaubandus tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloog, Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika
Taisi Talviste – Tallinna Kommertskool, toitlustuse eriala, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõpe
Hiie Põldma- Pärnu Kolledž, veeökosüsteemide majandamine; Pärnu Tarbijate kooperatiiv-kauplus/ müüja eriala; Kutsetunnistus, vanemkelner Tase 5
Ingrid Ploom - PKHK koka eriala kutseõpetaja. Kehtna majandus- ja tehnoloogiakool, toitlustusteenindus, Kutsekoda, Kokk I kutsetunnistus
Rein Volberg- -PKHK kutseõpetaja
Tallinna Polütehniline Instituut veevarustus ja kanalisatsioon; Tallinna Pedagoogikaülikool õpetajakoolitus

Koolitusjuht:
Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee