KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Elektroonikaseadmete koostaja koolitus- elektroonilised komponendid (2017)

Registreeri koolitusele!

Aeg: 30.10-21.12.2017 (v.a. E 27.11), E ja N kell 16.30-19.45 (korraga 4 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: elektroonikatööstuses töötavad/ tööd otsivad mittepiisava  kvalifikatsiooni ning erialase
hariduseta inimesed, kes vajavad oma kvalifikatsiooni tõstmist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Grupi suurus: 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhihariduse, riigikeele oskusega tööealine elanikkond Pärnus/ Pärnumaal, kes omab huvi valdkonna vastu.
Maht: 60 tundi

Õpiväljund:
Kursuse läbinu:
• teab komponentide tööpõhimõtteid ja funktsionaalsust
• tunneb komponentide eripärasid ning materjalidest tulenevaid käsitlusnõudeid
• oskab eristada erinevaid elektroonika komponente
• tunneb nende markeeringuid
• teab nende põhilisi elektrilisi parameetreid
• oskab vältida ohtusid komponentide võimalikeks kahjustamisteks nende käsitlemisel

Koolituse teemad:
1. Sissejuhatus elektroonika komponentide koolitusele 6 tundi
2. Elektroonika komponentide funktsionaalsus, liigid ja liigituse põhimõtted 6 tundi
2.1. paigalduspõhimõtete kohaselt
2.1.1. läbiviik komponendid  (THT)
2.1.2. pindliite komponendid (SMD)
2.1.3. muud komponendid paneelile jne
2.2. funktsionaalsuse kohaselt komponentide liigitus
2.2.1. passiivkomponendid
2.2.2. aktiivkomponendid
3. Erinevad mikroskeemid, nende liigitus 6 tundi
3.1. korpuse järgi
3.2. komponendi jalaliikide järgi
3.3. mikroskeemide käsitlemise olulisemad põhimõtted, ettevaatusabinõud nende kahjustamise vältimiseks
3.4. staatiline elekter (ESD) ja põhjuslik olemus mikroskeemide ja ESD tundlike komponentide kahjustumisel nende hooletul käsitlemisel
3.5. mikroskeemide põhilised parameetrid dokumentatsioonist, mida skeemide koostamisel vaja arvestada (tehnilise dokumentatsiooni osa)
4. Induktiivkomponendid 6 tundi
4.1. induktiivkomponentide olemus ja nende elektrivälja mõju teistele tundlikele komponentidele
5. Juhtmed, kaablid, siinid, pistikud, klemmid, kontaktid, lülitid, indikaatorid jms. 6 tundi
6. Materjalid elektroonikas 6 tundi
6.1. Trükkplaatide materjalid ja koostamise /valmistamise põhimõtted
6.2. Materjalid, millest komponente valmistatakse (ehituslikust põhimõttest tulenevalt)
6.3. LEDi ehitus, materjalid, värvuskiirgus jms
7. Mõõtmised elektroonika komponentidega 6 tundi
8. Markeeringud elektroonika komponentidel (kirjad - tekst, numbrid, värvid, sokeldus, polaarsus) 6 tundi
9. Lihtsaimad testimisvõimalused elektroonikakomponentide kontrolliks 6 tundi
10. Kokkuvõtted, arvestuslik töö läbitud koolitusel omandatud teadmiste kontrolliks 6 tundi

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud läveni tasemel arvestusliku töö
3. osalemine õppetöös minimaalselt 80% ulatuses
Hindamismeetod:
Arvestuslik töö, millega määratakse õppija kursusel omandatud praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi.
Hindamiskriteeriumid:
Arvestuslik töö on sooritatud lävendi tasemel ning õppija tunneb/ järgib:
• komponentide eripärasid
• materjalidest tulenevaid käsitlusnõudeid
• oskab eristada erinevaid elektroonika komponente
• tunneb nende markeeringuid
• teab nende põhilisi elektrilisi parameetreid
• teab komponentide tööpõhimõtteid ja funktsionaalsust
• oskab vältida ohtusid komponentide võimalikeks kahjustamisteks nende käsitlemisel
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Läbiviija:
Mart Ronk, elektroonikainsener, läbinud kutsepedagoogika kursused TÜ-s, TTÜ magistrikraad, praktiline töökogemus erinevates elektroonika ettevõtetes, kutseõpetaja üle 7 a. PKHK-s ja TTHK-s selle valdkonna ainetes, omab kutseõpetaja kutsetaset 7.

Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee