KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Metsataimekasvatus 2017

Registreeri koolitusele!

Aeg: 23.-25.oktoober 2017
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja erinevad metsataimekasvatusega tegelevad ettevõtted Pärnumaal.
Sihtrühm: Metsandusvaldkonnas töötavad aegunud oskusega või erialase hariduseta töötajad;
1) Metsandusvaldkonnas töötavad aegunud oskusega või erialase hariduseta töötajad;
2) Metsandusvaldkonna erialase ettevalmistuse ja oskustega töötajad, kes vajavad ümberõpet;
3) Erialase hariduseta täiskasvanud;
4) Aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele eeltoodud nõuetest. Eelistatud sihtgrupp on punktis 1 ja 2 nimetatud inimesed.
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma hulka kuulumine.

Õpiväljundid:
Õppija:
1) selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
2) selgitab kvaliteetse metsaseemne varumise ja säilitamise põhimõtteid;
3) tunneb metsataimla rajamise põhimõtteid;
4) tunneb istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat, kasvatab ja hooldab istutusmaterjali;
5) kirjeldab põhilisi taimlas esinevaid haigusi ning nende profülaktikat.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 18 tundi
Paljundusmaterjali tootmise õiguslikud alused:
1. Metsakultiveerimiseks lubatud puuliigid
2. Seemne päritolu
3. Nõuded taimlatele, taimetootjate registreerimine taimetoodangu inspektsioonis. Taimepass.
4. Kultiveerimismaterjali kategoriseerimine
5. Kultiveerimismaterjali sertifitseerimine ja kvaliteedinõuded
Metsaseemnemajandus:
1. Seemnepuud, seemnepuistud, seemlad
2. Seemnevarumine ja viljadest seemnete eraldamine
3. Seemnete kvaliteedi määramine ja seemnete säilitamine
Istutusmaterjali tootmine:
1. Istutusmaterjali liigid
2. Taimla rajamine ja taimlatööde organiseerimine
3. Istutusmaterjali tootmise tehnoloogiad ja agrotehnika
3.1. Paljasjuursete taimede kasvatamine avamaal
3.2. Paljasjuursete taimede kasvatamine katmikalal
3.3. Suletud juurekavaga taimede kasvatamine
4. Istutusmaterjali kvaliteet ja väljatuleku arvestus
5. Taimede väljakaevamine, sorteerimine, pakkimine, ajutine säilitamine, transport
Põhilised taimlahaigused ja nende vältimine
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Praktiline õpe 6 tundi
Õppekäik erinevatesse istutusmaterjali tootvatesse ettevõtetesse (avamaataimla ja suletud juurestikuga taimi katmikalal kasvatavad taimlad).

Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. On läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad;
2. Saavutanud püstitatud õpiväljundid.
Hindamismeetod:
Test teoreetiliste teadmiste kontrollimiseks (tulemus vähemalt 60%), kus õppija:
• Selgitab taimse paljundusmaterjali tootmisele ja turustamisele õigusaktidega seatud nõudeid;
• Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne varumise põhimõtteid;
• Kirjeldab kvaliteetse metsaseemne säilitamise ja kvaliteedi määramise põhimõtteid;
• Selgitab metsataimla rajamise põhimõtteid;
• Kirjeldab istutusmaterjali tootmise tehnoloogiaid ja agrotehnikat;
• Eristab põhilisi taimehaigusi välistunnuste järgi; selgitab taimehaiguste profülaktika põhimõtteid.

Läbiviija:
Marje Kask – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja

Koolitusjuht: Marje Kask, PKHK kutseõpetaja/koolitusjuht; tel 5665 5063, e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee