KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Raietööline, tase 3 kutseeksamiks valmistumine


Aeg: Toimub 2 koolitust:
I koolitus: 6.-8. november 2017
II koolitus: 9.-11. november 2017
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja Tihemetsa metskond.
Sihtrühm: Sihtgrupp on metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad või tööd alustavad inimesed, kes on aegunud oskustega ja valmistuvad Raietööline, tase 3 kutseeksamiks.
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtgrupi hulka kuulumine ning eelnev raietöö kogemus kett- ja võsasaega.

Õpiväljundid:
Õppija:
1) Eristab levinumaid kodumaiseid puu- ja põõsaliike ja selgitab nende omadusi, hooldamise põhimõtteid ja levinumaid kahjustusi.
2) Nimetab metsauuendusmaterjali liigid ja kvaliteedinõudeid.
3) Kirjeldab metsauuendusmaterjali transpordi- ja säilitusnõudeid.
4) Kirjeldab metsauuendamisviise, sh külvi- ja istutusvõtteid.
5) Veendub tööala õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet.
6) Selgitab erinevate raiete eesmärke ja olemust ning õigusaktidega raietele seatud nõudeid.
7) Valib raietöödel kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm).
8) Raiub puud, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvamajäävate puude vigastamist.
9) Hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist.
10) Eristab puidurikkeid ja kirjeldab puidu sortimendi kvaliteedinõudeid.
11) Hindab puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest.
12) Hindab oma töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.
13) Selgitab raietöölise tähtsust puiduvarumise tehnoloogilises ahelas.
14) Selgitab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse vältimise võimalusi.
15) Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
16) Oskab anda esmaabi ja käitub õnnetusjuhtumi puhul adekvaatselt.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 16 tundi
• Põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused, enamlevinud kahjustused
• Metsauuendamisviisid, sh külvi- ja istutusvõtted
• Metsauuendusmaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded.
• Metsauuenduse hooldamine
• Metsakasvatuslikud eesmärgid, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel
• Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja metsanduslikud mõisted
• Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked
• Puidu koguse hindamise põhimõtted
• Töö- ja keskkonnaohutuse alused
• Turvavarustuse, võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted
• Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
• GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted
• Esmaabi
Praktiline õpe 8 tundi
• Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 80 % osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline töö ja intervjuu. Praktilise töö käigus määrab õppija puu- ja põõsaliigid, valib väljaraiutavad puud valgustus- ja harvendusraiel, määrab puistu rinnaspindala, puude arvu metsauuendusalal ja vajadusel põhjendab oma tegevust.

Läbiviijad:
Marje Kask – PKHK, kutseõpetaja
Arnold Schmidt – PKHK, kutseõpetaja
Värdi Soomann – PKHK, kutseõpetaja
Stella Nuust – PKHK, kutseõpetaja

Koolitusjuht: Marje Kask, PKHK kutseõpetaja/koolitusjuht; tel 5665 5063, e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee