KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Praktiline dokumentide ja protokollide vormistamine arvutil

Registreeri koolitusele!

Aeg: 09.04-16.05. E ja K kell 17.15-19.30 (korraga 3 ak. tundi).
Koolituspäevad: E 09.04, K 11.04, E 16.04, K 25.04, E 30.04, K 02.05, E 07.05, K 09.05, E 14.05, K 16.05.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
Korteriühistute juhid, juhatuse liikmed, revidendid, raamatupidajad, kes omavad vähest
arvutikasutamisoskust ning vajavad süvendatult arvutialaseid teadmisi, et koostada ja vormistada
korrektselt erinevaid dokumente, neid digiallkirjastada ja meilitsi saata.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: algtasemel arvutikasutamise oskus.
Maht: 30 tundi

Õpiväljund:
Koolituse läbinu kasutab iseseisvalt arvutit algtasemel ning:
• vormistab korteriühistu olulisemaid dokumente
• koostab korrektse koosoleku protokolli, volikirja
• leiab internetist vajalikku infot
• kasutab asjaajamisel elektronposti

Koolituse teemad:
Moodul 1 - Arvuti kasutamine ja failihaldus 1 tundi
• Arvuti kasutamine
• Ülevaade operatsioonisüsteemidest
• Failihaldus (erinevad andmekandjad, kaustade loomine, failide ja kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. Operatsioonisüsteemis olevate otsinguvahendite kasutamine)
• Praktiline failikausta loomine protokollidele ja dokumentidele
Moodul 2 – MS Word 12 tundi
• Tekstitöötlusprogrammi MS Word võimalused, töökeskkond
• Protokolli/ dokumendi loomine, parandamine, muutmine, salvestamine
• Teksti, objektide ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine dokumentides
• Teksti, lõigu, lehekülje kujundamine
• Objektide lisamine dokumenti/ protokolli
• Protokolli/ dokumendi ettevalmistus väljatrükiks ning printimine
Moodul 3 – MS Excel 12 tundi
• Ülevaade programmi MS Excel võimalustest, töökeskkonna kohandamine
• Tabeli tegemine protokolli/ dokumenti (andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine, valemite koostamine, funktsioonide kasutamine, tabeli kujundamine, lehe kujundamine, väljatrüki võimalused)
Moodul 4 - Internet  4 tundi
• Interneti olemus, erinevate veebilehtede sirvimine
• Interneti otsingusüsteemid. Enamlevinud otsingusüsteemide kasutamine soovitud info leidmiseks
• Turvalisus e-teenuste kasutamisel (ID-kaart ja selle kasutamise võimalused )
• Digiallkiri
• Avalikud e-teenused. Riigiportaal eesti.ee ja selle kasutamine (Eesti Haigekassa, Maksu- ja Tolliameti jne andmekogud)
Moodul 5 - E-posti kasutamine 1 tundi
• E-kirja koostamine ja saatmine
• E-kirja vastuvõtmine ning lugemine, vastamine
• E-kirjale manuste lisamine (protokoll/ dokument)

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud tööülesande vastavalt näidisele täies mahus
3. osalemine õppetöös minimaalselt 70% ulatuses
Hindamismeetod:
Tööülesanne. Koostab tööülesande alusel protokolli/ dokumendi, mis hõlmab Word´i ja Excel´i kasutamise oskust.
Hindamiskriteeriumid:
Arvestuslik töö on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesande vastavalt näidisele täies mahus.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Läbiviija:
Tiina Pruudel, Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, majandusinformaatika eriala, 1992.
KÜ juhatuse liige ja raamatupidaja aastast 1998

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee