KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tabelarvutuse baaskoolitus büroo- ja kaubandustöötajatele

Registreeri koolitusele!

Aeg: 26.02-28.03.2018. E ja K kell 17.15-19.30 (korraga 3 ak. tundi).
Koolituspäevad: E 26.02, K 28.02, E 05.03, K 07.03, E 12.03, K 14.03, E 19.03, K 21.03, E 26.03 ja K 28.03.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Arvutikasutajad, kes oma igapäevatöös kasutavad tabelarvutust andmeanalüüsiks
(müügi- ja ostuosakondade töötajad, spetsialistid, sekretärid, raamatupidajad, kinnisvaramaaklerid
jt) ning sooviksid oma tööd MS Exceliga effektiivistada.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Riigikeele oskus, vähemalt põhiharidus ning algtasemel exceli kasutamise oskus (oskab käivitada programmi, sisestada andmeid, avada ja salvestada faile).
Maht: 30 tundi

Õpiväljund:
Koolituse läbinu:
oskab kasutada Microsoft Exceli erinevaid funktsioone;
töödelda andmeid ning koostada andmetabeleid;
teha tabelarvutusi.

Koolituse teemad:
Sissejuhatus:
- MS Excel 2016 uuendused, menüüde ja käskluste süsteem
Andmete Importimine ja eksportimine:
- exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, internetist
- imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites
- mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse
Töötamine tabeliga:
- veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine
- ridade külmutamine, linkimine, ridade ja veergude jaotamine
Lahendajad ja analüüsivahend:
- eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse
- sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
- vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest; vahekokkuvõtte Subtotal funktsioon
- andmete otsimine, parandamine ja lisamine
- risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine
- mitme tabeli kokkuvõte (konsolideerimine); valemite auditeerimine ja jälitamine
Piirangute seadmine:
- sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang
Erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires:
- Andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount)
- Arvutamine muutuva piirkonnaga (kasvava või kahaneva tabeliga) (Offset funktsioon)
- Loendus (Count, CountA, CountIF)
- Ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown)
- Tingimusfunktsioonid (If, SumIF)
- Mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR)
- Otsingufunktsioon (VLOOKUP, Match, Index jt)
- Kuupäevafunktsioonide kasutamine; Nimeliste piirkondade kasutamine
Diagrammi koostamine ja täiendamine:
- mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine; töö diagrammi skaalaga
Kujundamine ja vormingud:
- pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest
- kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites; numbri, protsendi ja tekstivormingud
- andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad)
- kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid)
Kleepimine ja andmete märgistamine:
- Paste Special kasutamine andmete paigutamisel

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. õpiväljundid on saavutatud
2. on sooritanud praktilise lõputöö läveni tasemel
3. on osalenud õppetöös minimaalselt 70% ulatuses kogumahust
Hindamismeetod:
Praktiline lõputöö.
Hindamiskriteeriumid:
Koostab näidislehe alusel dokumendi, mis hõlmab Excel´i kasutamise oskust. Praktiline lõputöö on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesande vastavalt
näidisele täies mahus.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Läbiviija: Tiina Pruudel, Tallinna Tehnikaülikool majandusinformaatika eriala.
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arvutialaste koolituste lektor.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee