KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Puittoodete valmistamine ning viimistlus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 12.04-07.06.2018. T ja N kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi).
Koolituspäevad: N 12.04, T 17.04, N 19.04, T 24.04, N 26.04, N 03.05, T 08.05, N 10.05, T 15.05, N 17.05, T 22.05, N 24.05, T 29.05, N 31.05, T 05.06 ja N 07.06.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
Sihtgrupiks on erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tisleritööst
huvitatud  isikud, kes soovivad omandada algteadmisi  ja oskusi töötamaks puidutöömasinatel.
Omandada teadmised ja oskused olulisematel puidutöömasinatel töötamiseks. Põhirõhk on asetatud
universaalses puidutöökojas kasutatavate positsioonpinkide tundmaõppimisele ja nendel
töötamiseks vajalike ohutute töövõtete omandamisele.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
Grupi suurus: 9 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus, riigikeeleoskus ning huvi õpitava eriala vastu.
Maht: 80 tundi

Õpiväljund:
1) omab ülevaadet jooniste lugemisest;
2) omab ülevaadet puidu lõiketöötlemise terminitest, põhimõtetest ja puitmaterjalide töötlemisel kasutatavatest puidutöötlemispinkidest;
3) seadistab puidutööpingi ja korraldab nõuetekohaselt oma töökoha jälgides juhiseid.

Koolituse teemad:
Teooria 20 tundi
Tööpinkide ehitus, lõikeinstrumendid ja ohutustehnika 10 tundi
Materjaliõpetus (saematerjalid, plaatmaterjalid, liimid ja viimistlusmaterjalid, kunst- ja tehismaterjalid) 5 tundi
Jooniste lugemine 5 tundi
Praktiline töö  60 tundi
Tööoperatsioonid saagpingil 8 tundi
Tööoperatsioonid rihthöövelpingil 8 tundi
Tööoperatsioonid paksushöövelpingil 8 tundi
Tööoperatsioonid lihvpinkidel 8 tundi
Tööoperatsioonid puupingil 8 tundi
Tööoperatsioonid lihtsaagpingil 8 tundi
Praktiline lõputöö 12 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud minimaalselt 70% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid.
3. sooritanud lävendi tasemel praktilise lõputöö
Hindamismeetod:
Praktiline lõputöö- etteantud joonise järgi toote detaili(de) valmistamine ning viimistlus.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Hindamiskriteeriumid:
Õppija valdab etteantud joonise järgi tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ning demonstreerib õigeid töövõtteid ja -vahendite kasutamisoskust.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Läbiviijad:
Urmas Ailt, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja juhataja ja puidueriala kutseõpetaja.
Läbitud Tallinna Tehnikaülikoolis puidutöötlemise valdkonna kutseõpetajate täiendkoolitus ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis kutseõpetaja diplomiõpe.
Margus Kasekamp, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidueriala kutseõpetaja.
Tallinna Tehnikaülikool, puidutöötlemise valdkonna kutseõpetajate täiendkoolitus 4 AP, 14.03.2007-22.04.2008
Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika 12 EAP, 02.02-09.12.2009

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee