KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine

Registreeri koolitusele!

Aeg: Koolitus toimub kahes osas, 23.04, 24.04, 25.04 ja 08.05, 09.05.2018 kell 9.00-16.30
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja Tamme Aiandustalu Pärnumaal.
Sihtrühm: Inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.
Maht: 40 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:
1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+

Õpiväljundid:
Õppija:
1. tunneb  ja liigitab maitse- ja ravimtaimi, mõistab nende süstemaatikat, morfoloogiat, füsioloogiat, fenoloogiat;
2. rakendab sobivaid maitse- ja ravimtaimede kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku tehnikat;
3. valib paljundusmaterjali, külvab ja istutab vastavalt maitse- ja ravimtaimede omadustele;
4. koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab toodangu vastavalt etteantud nõuetele.

Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
• Maitse- ja ravimtaimede mõiste ja rühmitamine.
• Maitse- ja ravimtaimede liigid ja sordid. Maitsetaimede erigrupid.
• Maitse- ja ravimtaimede külma- ja talvekindlus
• Ühe- ja mitmeaastased maitse- ja ravimtaimed
• Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine müügiks, mahekasvatus
• Maitse- ja ravimtaimede valik haljastusväärtusest lähtuvalt ja müügipeenra kavandamine
Praktilise töö maht 20 akadeemilist tundi
• Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine.
• Kollektsioon ja paljundusmaterjali hankimine. Maitse- ja ravimtaimede paljundamise võimalused seemnetega, pistikutega. Seemnete varumine.
• Pikeerimine, harvendamine. Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
• Maitse- ja ravimtaimede talveks ettevalmistamine. Toestamine. Märgistamine.
• Maitse- ja ravimtaimede müügiks kasvatamise põhimõtted: kalkuleerimine, töö ja materjalid, tasuvusarvutuse põhimõtted.
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside

Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö Tamme aiandustalus, mis on tunnustatud maitse- ja ravimtaimede kasvataja. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Hindamiskriteeriumid: õppija  kavandab etteantud ülesande alusel  maitse- ja ravimtaimede kasvuala koos taimede nimede (minimaalselt 10 nimetust), kasvuala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.

Koolitajad:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja
Heli Viedehof – Tamme aiandustalu, koolitaja

Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee