KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tugiisiku koolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 26.03-24.05.2018 (E ja T 17.00-20.15 korraga 4 ak. tundi, mõnel korral koolituspäev ka N)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: 
-Isikud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi tugiisiku alasel väljaõppel
-Isikud, kes soovivad hakata pakkuma tugiisiku teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele.

Eesmärk: 
Üldine eesmärk: Õppija omandab teadmised ja oskused töötamiseks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevate  erinevatesse sihtgruppidesse  (lapsed, noorukid, täiskasvanud, eakad, erivajadusteja isikud) kuuluvate  inimestega  ning nende lähedastega;  neid juhendada,  nõustada (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine) ja  tagada toimetulek või  säilitada, parendada, takistada nende toimetulekuvõime langust.
Kohustuslikeks komponentideks on:
- omandada ülevaade ning oskus suunata klienti  sotsiaalpoliitika-alases seadusandluses, õigustest,  kohustustest ning kliendi ja tugiisiku töö  eetikast; 
- saada teadmised ja oskused  tööks erivajadustega nind väärkoheldud isikutega,  nende lähedastega;
- suunata ja toetada nimetatud isikute eneseväärikuse ja -hinnangu tõusu, adekvaatse mina-pildi kujunemist ning elutervete käitumismustrite kujundamist;
-anda esmased teadmised ja oskused  nõustamisest, erinevate tehnikate kasutamisest lähtuvalt kliendist ning individuaalsest olukorrast.

Maht:
 80 tundi

Õpiväljundid: 
Koolituse lõpuks õppija:
- teab ja oskab õigesti kasutada erialast termonoloogiat, mõtestada ja lähtuda  oma töös tugiisiku rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest;
- teab ning oskab mõista ning anda  soovitusi sotsiaalpoliitika-alastest seadustest, kliendi õigustest ja kohustustest; 
- omab ülevaadet ning oskab oma töös suunata, toetada, jõustada erivajadustega ja väärkoheldud  inimesi ning vajadusel nende lähedasi;
- omab empaatilise suhtlemise oskusi, teab ja tunneb erinevaid suhtlemisvorme ja – tasandeid;
- oma töös lähtuda teoreetilistest põhitõdedest ja neid loovalt kasutada;- oskab analüüsida vanuselist ja arengulist eripära.

Koolituse teemad: 
I moodul ARENGUPSÜHHOLOOGIA 8 tundi
• Arenguprobleemid lapseeas.
• Noorus kui arenguetapp.
• Täiskasvanuiga.
• Vananemine ja surm.

II moodul SOTSIAALPOLIITIKA JA INIMÕIGUSED 8 tundi
• Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
• Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus
• Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
• Teenuse osutaja rollid töötamisel  klientidega ja piirid tugiisiku töös
• Isikuandmete kaitse

III moodul SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA JA PEDAGOOGIKA ALUSED 16 tundi
• Isikutaju ehk pertseptsioon
• Partnerite vastastikune mõjutamine e. sotsiaalne interaktsioon
• Suhtlemine eriolukordades ja erivajadustega inimestega.

IV moodul PSÜHHOLOOGIA 16 tundi
• Väärtushinnangud
• Probleemsed käitumised
• Interaktsioon
• Individuaalsed suhtlemisoskused
• Koostöö/ meeskonnatöö.

V moodul ERIPEDAGOOGIKA ALUSED 12 tundi
• Eripedagoogika ja –psühholoogia teoreetilised alused
• Puude mõiste, olemus ja erinevad puude liigid
• Nõustamise ja tegevusteraapia alused
• Sotsiaalhoolekanne, seadusandlus. Tugiisiku koht sotsiaalhoolekandes, pädevus ja vastustus, koostöö.

VI moodul VÄÄRKOHTLEMINE 12 tundi
• Vägivalla määratlemine
• Vägivaldse käitumise liigid
• Erinevate sugupoolte vaheline väärkohtlemine.
• Vägivalla ennetamise võimalused ning tegelemine tagajärgedega.
• Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega.

VII moodul ESMAABI 8 tundi

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus:
 540 eur/ in. 
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lektorid: 

Iivi Kallaste- Pärnumaa Erivajadusetega Laste ja Noorukite Vanemate Ühing
Pille Õis- eripedagoog
Karin Luts- baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste erialal (Tartu Ülikool)
Stella Nuust- Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe põhikoolitus 

Koolitusjuht: Gerli Ollino, koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee