KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Kogemusnõustaja esmakoolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: Planeeritud 2018 september/ oktoober (E, T ja N kell 17.00-20.30)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu A-korpus

NB! Kõigilt registreerujatelt ootame eelnevalt motivatsioonikirja, kus tuleks kajastada järgnevaid alapunkte (koolitusjuhi poolt tuleb eelnevalt kiri registreerujatele):
1) kes on sinu arvates kogemusnõustaja?
2) minu nägemus kogemusnõustamisest ja selle tööst?
3) ootused koolitusele ning tulevasele tööle?
4) millises valdkonnas (sihtgrupiga) omad kogemust ning kus soovid rakendust leida?
5) miks soovid saada kogemusnõustajaks?

Sihtrühm:
- Isikud, kes soovivad omandada teadmised ja oskused esmase kogemusnõustamise alasel väljaõppel;
- Isikud, kes soovivad hakata pakkuma kogemusnõustamise teenust kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele, kes vajavad abi läbi endasarnase isikliku kogemuse;
- Isikud, kes on läbinud tugiisiku koolituse;
- Kogemusnõustamisest huvitatud isikud.
Maht: 131 tundi

Eesmärk: õppija omandab esmased teadmised ja oskused psühholoogia ja kogemusnõustamise valdkonnas. Kohustuslikeks komponentideks on isikliku kogemuse läbitöötamise ja taastumiskogemuse analüüs; esmased nõustamisoskused (nõustamiseeetika ja nõustamisoskused tööks nii individuaalselt kui grupiga); kriisinõustamisaluste tundmine; grupiprotsesside tundmine, töötamine grupiga ja grupijuhtimise oskus; superviseeritud praktika; kovisioonigrupi töökogemus.

Õpiväljund:
- teab ja oskab õigesti kasutada  erialast  terminoloogiat, mõtestada ja rakendada oma töös kogemusnõustaja võimalusi ja eetikat
- oskab mõista erinevaid isiksusetüüpe ning mõtestada nende omavahelisi suhteid
- teab aitamise püramiidi olemust ning oskab suhtlemisel/ nõustamisel arvestada aitaja ja aidatava isiksuse omadustega, oskab mõista aitamistöö piire
- teab gruppide moodustamise aluseid ja grupijuhi rolle ning oskab juhtida grupiprotsesse
- omab ülevaadet enamlevinud  psüühika- ja sõltuvushäiretest
Õppekava koostamise alus: Kogemusnõustamise teenus – soovituslik juhend (Sotsiaalministeerium)

Koolituse teemad:
1. Kogemusnõustamise töö  4 tundi Lektor: Eve Mällo
kogemusnõustamise ja kogemusnõustaja mõiste ja olemus
kogemus ja praktika meil ja mujal
kogemusnõustamise võimalused ja piirid
nõustamise ja aitajatöö eetika
2. Grupid ja taastumiskogemuse analüüs 14 tundi Lektorid: Eve Mällo ja Helar Peterson
gruppide loomine
grupiprotsessid ja arengufaasid
tervendavad ja arendavad tegurid grupis
rollid gruppides
grupijuhtide tüübid ja rollid
grupitöö riskikohad ja lahendused
grupijõud, taastumine, taastumise tasandid ja mudelid (meeleoluhäired (depressioon, bipolaarne häire; ärevus- ja paanikahäired; sõltuvushäired), taastumise tugisambad, taastumiseprotsess, taastumiskogemus ja kriis kui ressurss
nõustamistehnikad
isikliku taastumiskogemuse analüüs, oma loo süsteemne loomine ja selle kasutamine töös
3. Psühholoogilise rühmatöö spetsiifika, klassifikatsioon ja efektiivsus 4 tundi Lektor: Kaisa Üprus-Tali
rühmatöö eelised võrreldes individuaalteraapia või individuaalse õppimiseprotsessiga
rühmatöö klassifikatsioonid, efektiivsus ja usaldusväärsus
tervendavad, taastavad ja arendavad tegurid rühmatöös
rühmatöö grupid, rühmatöö kriitika ja ohukohad
eestlaste suhtumine rühmatöösse
4. Esmased nõustamisoskused 18 tundi Lektorid: Ülle Pikma ja Eve Mällo
aitamise püramiid, aitaja ja aidatava isiksuseomadused
isiksuse mustrid ning sellest tulenevad ressursid ja takistused
aitamistöö piirid
nõustamistehnikad
suhtlustasandid, suhtlemisstrateegiad ja –stiilid
5. Kriisinõustamise alused  7 tundi Lektor: Kaisa Üprus-Tali
kriisiteooriad
kriisisekkumise baastehnikad
6. Enamlevinud ja kergemad psüühikahäired, sõltuvushäired 4 tundi Lektor: Indrek Linnuste
püsistress
hüperaktiivsus- ja tähelepanuhäire (ADHD)
autism
Aspergeri sündroom
skisofreenia
vaimne alaareng
7. Praktika juhendamine ja iseseisev töö  38 tundi,  millest kontakttunde 28 tundi. Lektorid: Helar Peterson ja Eve Mällo
grupisupervisioon (16 tundi)
grupikovisioonid (12 tundi)
kirjalik lõputöö (“Minu kogemusnõustajaks kujunemise lugu”)
8. Praktika 42 tundi
Praktika eesmärk on arendada kogemusnõustaja oskusi töötamiseks kliendiga ja meeskonnas koos erinevate erialade spetsialistidega. Praktika käigus jälgitakse  nõustaja tööd ja nõustatakse teda praktikajuhendaja juuresolekul.

Õppekava loetakse omandatuks, kui õppija on:
- on osalenud loengutel, supervisioonil ja kovisioonigrupis minimaalselt 80% ulatuses kogumahust;
- õpiväljundid on hinnatud;
- on läbinud täies mahus praktika;
- on kirjutanud lõputöö teemal “Minu kogemusnõustajaks kujunemise lugu”

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava
osalemissoovi ning edastab  korrigeeritud koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Maksumus: 580€/ inimene (sisaldab kõiki koolitusmaterjale).
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lektorid:
Helar Peterson
Eve Mällo, vaimse tervise kogemusnõustaja
Indrek Linnuste
Ülle Pikma
Kaisa Üprus-Tali, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž sotsiaaltöö korraldus.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, 4451968; 5014291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee