KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

E-kursus: Sissejuhatus dokumendihaldusesse

Registreeri koolitusele!

Maht: 20 tundi, 100% e-õpet
Aeg: 22.02-22.03.2018 (ühe koolituse kestvus orienteeruvalt 1 kuu)
Sihtrühm: Kursus on mõeldud kõigile dokumendihaldust õppida soovivatele inimestele.

Kursuse eesmärk:
Anda ülevaade ja oskused asjaajamisest ning dokumendihaldusest.

Kursuse läbides õppija
• Omandab asjaajamise algteadmised
• Oskab kirjeldada dokumendihalduse mõistet, normdokumente dokumendihalduses
• Oskab koostada dokumendiplanki, tunneb elementide vorminõudeid ning oskab koostada ametikirju.
Kursuse ülesehitus

Kursus koosneb järgmistest teemadest:

• Asjaajamise tähtsus ja vajalikkus
• Asjaajamist reguleerivad riiklikud ja organisatsioonisisesed normdokumendid
• Vorminõuded haldusdokumentidele. Dokumendiplank
• Üldplank. Kirjaplank. Praktiline töö
• Haldusdokumendi elementide vorminõuded
• Haldusdokumentide vormistamine - ametikiri
• Ametikirja eriliigid
• Avaldus
• Volikiri, garantiikiri
Teemade osas on võimalik teha muudatusi koostöös koolitajaga lähtuvalt õppija koolitusvajadustest.
Peatükid/teemad on paigutatud õppija jaoks läbimise loogilisse järjestusse ja ajagraafikusse selliselt, et õppija peab igal nädalal kindlad õppeülesanded täitma. Iga peatüki all esitatakse teemad, harjutusülesanded, kohustuslikud õpiülesanded koos tööjuhenditega, viited teemat toetavatele lisamaterjalidele.

Maksumus: 145 eurot (lõplik) ning tuleb tasuda arve alusel enne kursuse paroolide saamist.
Õpikeskkonna tutvustus:  Veebipõhine õppimine, suhtlemine ja õppeülesannete lahenduste esitamine antud kursusel toimub e-õppekeskkonnas nimega MOODLE
Koolitusjuht: 53446945, 445 1968; e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee