KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus

Registreeri koolitusele!

Koolituse aeg: 23.03.2018 algusega kell 09.00
Järgmine koolitus planeeritud: detsember 2018
Toimumise koht:  Pärnumaa Kutsehariduskeskus,  Niidupargi tn 12, Pärnu
Sihtrühm: Mootorsõidukitehniku kutsealal töötavad  isikud, kes soovivad omandada  osakutse „Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja, tase 4“, mis on kohustuslik sõidukite kliimaseadmete käitlemise töid tegelevatele isikutele.
Maht:  9 tundi (5 tundi auditoorset tööd+ 4 tundi praktilist tööd), millele lisandub 2 tundi kutseeksami aega.

Koolituse teemad:
1) Mootorsõidukite kliimaseadmete käitlemise põhialused;
2) Mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialused, kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras);
3)  Põhiteadmised määruse (EÜ) nr 842/2006 ja direktiivi 2006/40/EÜ asjakohastest sätetest;
4) Põhiteadmised kutsealaga seotud Eesti õigusaktidest;
5)  Fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise tavameetoditest.
B  Praktilised oskused
6)  Külmutusagensi mahuti käsitsemine
7) Kogumisseade ühendamine mootorsõiduki fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenindusavadega ja kogumisseadme teenindusavade küljest lahti ühendamine;
8) Kogumisseade käitamine.

Õpiväljundid:  Koolituse läbinu omandab mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelemiseks vajalikud teadmised ja oskused  EÜ Komisjoni määruse nr 307/2008 lisa „Koolitusprogrammides sisalduvate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded” kohaselt  ning sooritab osakutse eksami.
Grupi suurus:  koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10.  Piisava arvu avalduste laekumisel võtab koolitusjuht iga koolituse soovijaga ühendust ning teatab  koolituse  toimumise ajakava,  koha ning väljastab koolituse arve.
Koolituse maksumus:  100 eur/osaleja.  Tasumine ülekandega arve alusel.

Kutseeksam: 
Kutse andja- Autokutseõppe Liit MTÜ, Liimi 1 Tallinn. Info osakutse taotlejale
https://autokutse.org/kutse-andmine/kutseeksamid/kutse-andmise-kord/kutse-taotlemine/oppeasutuse-lopetaja/
Kutseeksami tasu 89 €  tasuda kutse andja arve alusel.
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086709/hinnad
Kompetentse hinnatakse kliimaseadme käitlemise praktiliste oskuste esitlemise kaudu  koolituse lõppemisel  ja sellele järgneval teoreetiliste teadmiste kontrollimisel.
Teooriatest koosneb kahest osast, kummaski 15 küsimust.
Test 1 Mootorsõidukite kliimaseadmed ja külmutusained.  Lävend 80%
Test 2 Kliimaseadmete hooldus- ja remondiseadmete kasutamist  ja kutseala puudutavate õigusaktide tundmine.  Lävend 80%

Kursusest loobumine:
  Koolituses loobumisest tuleb teatada vähemalt  5 tööpäeva enne koolituspäeva. Hilisema teatamise korral  jääb koolituse tasu koolitajale ja kutse andmise tasu kutse andjale.  Erandina tagastatakse tasud tõendatud olulise põhjuse  (haigestumine, õnnetusjuhtumid) olemasolul.
Koolituse läbiviija:
Priit Auväärt- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja.
Haridus:
Tallinna Tehnikakõrgkool,  autotehnika eriala
Kutsetunnistus 083154 - Sõiduautodiagnostik, tase 5
Osakutsetunnistus 000401 - Mootorsõidukite kliimaseadmete käitlemine

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee