KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tööalane eesti keele koolitus vene keele baasil

Sihtrühm: Eesti Töötukassa poolt suunatud isikud, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kelle tööle saamist takistab ebapiisav tööalase eesti keele oskus.
Maht tundides: 300 tundi
Aeg: 06.02- 31.05.2014

Kursuse eesmärk: Koolitatavad, kelle emakeel ei ole eesti keel, omandavad koolituse käigus lisaks üldkeelele ka oma ametikohal toimetulekuks vajaliku erialase sõnavara (sh ka tööle kandideerimiseks vajaliku sõnavara). Koolitatav omandab teadmised ja oskused suhelda ja aru saada selgest eestikeelsest kõnest igapäevatööd puudutavatel teemadel, mõista üldjoontes lihtsama teksti sisu, sõnastada oma mõtteid. Koolitatav tunneb elementaarseid suhtlemise aluseid ja viisakus väljendeid. Sõltuvalt keeleoskuse tasemest ja ametikohale esitatud nõuetest, suudab koolituse läbinu vastata küsimustele oma ameti ja töökoha kohta, esitada ise samalaadseid küsimusi, vastata tööülesannetega seotud küsimustele, tutvustada ennast ja oma eriala eesti keeles.

Õpiväljund:
Koolitatav oskab kirjeldada oma haridust, töökogemusi, isikuomadusi. Koolituse läbinu oskab küsida ja vastata töövestlustel ettetulevatele küsimustele, oskab kirjutada CV-d, tavalist kirja ja avaldust.

Sisu:
Üldoskused ja –teadmised 100 tundi
Enese tutvustus, tutvumine teistega
Isikud ja suhted
Igapäevane elu
Kodu ja elamine
Töö
Reisimine
Tervis ja heaolu
Ühiskond
Keskkond ja geograafia
Põhioskused ja –teadmised 200 tundi
Tööelus ettetulev sõnavara (haridus, varasem töökogemus, erinevad ametid ja nende ülesanded)
Klienditeenindus erinevatel erialadel (sh suhtlemine, info küsimine, suhtlemine telefoni teel)
Ametikohal toimetulekuks vajalik erialane sõnavara (sh mõistab lihtsamaid teenuste ja toodete tutvustusi, juhendeid ja siltide põhisisu)
Toidukaupade sortiment
Tööstuskaupade sortiment
Enesetutvustamine tööintervjuul
Klientidega suhtlemine (lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist)
Toote esitlemine (lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist)
Eesti keele tasemeeksamite sooritamise tingimused ja keeleeksami nõuded
Iseseisvaks keeleõppeks mõeldud võimaluste tutvustamine (sh internetipõhised keeleõppe võimalused)
Tervishoid. Tervislikud eluviisid ja tervislik toitumine
Käitumine hotellis.  Koha broneerimine. Külalistekaardi täitmine
Käitumine restoranis ja baaris. Menüüd. Toidud. Tellimine
Käitumine kontoris (lähtuvalt õppegrupi kvalifikatsioonist)
Käitumine turismifirmas. Viisa vormistamine
Erinevad maksevahendid ja –viisid

Maksumus: 1047 eurot.
Koolitaja kvalifikatsioon:
Heili Västrik- E.Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut vene keele ja kirjanduse õpetaja.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK Täiskasvanute koolituse osakonna koolitusjuht
Info: Telefon 4427870; 5014291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee