KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Andmeanalüüs MS Excel baasil

Registreeri koolitusele!

Aeg: Planeeritud sügis 2017 (E ja T korraga 3 ak. tundi korraga kell 17.15-19.30)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, A-korpus
Sihtrühm: Tabelarvutuse kasutajad, kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuri andmehulki ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks. Müügi- ja ostuosakondade töötajad, spetsialistid, sekretärid, raamatupidajad, kinnisvaramaaklerid jt, kes oma igapäevatöös kasutavad erinevaid MS Exceli funktsioone, kuid sooviksid oma tööd MS Exceliga veelgi efektiivistada.
Nõuded õpingute alustamiseks: algtasemel arvutikasutamise oskus.
Maht: 40 tundi

Eesmärk:
Anda põhjalikud teadmised Microsoft Exceli võimalustest, koostada andmetabeleid ja teha
tabelarvutusi muutmaks oma igapäevane töö efektiivsemaks.

Õpiväljund:
Koolituse lõpetanu:
• oskab kasutada Microsoft Exceli erinevaid funktsioone;
• töödelda andmeid ning koostada andmetabeleid;
• teha tabelarvutusi.

Koolituse teemad:
Sissejuhatus:
- MS Excel 2010 uuendused, menüüde ja käskluste süsteem
- Oma nupurea loomine, lisatavad korraldused
Andmete Importimine ja eksportimine:
- exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, internetist
- imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites
- mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse
Töötamine tabeliga:
- veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine
- ridade külmutamine
- linkimine
- ridade ja veergude jaotamine
Lahendajad ja analüüsivahend:
- eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse
- stsenaariumid
- sorteerimine
- filtreerimine, tingimustega filtrid
- vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest
- vahekokkuvõtte Subtotal funktsioon
- andmete otsimine, parandamine ja lisamine
- risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine
- mitme tabeli kokkuvõte (konsolideerimine)
- valemite auditeerimine ja jälitamine
Piirangute seadmine:
- sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang
Erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires:
- Andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount)
- Arvutamine muutuva piirkonnaga (kasvava või kahaneva tabeliga) (Offset funktsioon)
- Loendus (Count, CountA, CountIF)
- Ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown)
- Tingimusfunktsioonid (If, SumIF)
- Mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR)
- Otsingufunktsioon (VLOOKUP, Match, Index jt)
- Kuupäevafunktsioonide kasutamine
- Nimeliste piirkondade kasutamine
Diagrammi koostamine ja täiendamine:
- mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine
- töö diagrammi skaalaga
Kujundamine ja vormingud:
- pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest
- kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites
- numbri, protsendi ja tekstivormingud
- andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad)
- kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid)
Kleepimine ja andmete märgistamine:
- Paste Special kasutamine andmete paigutamisel

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Kursuse hind: 200€/ inimene (lõplik)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lõpetamise tingimused:
Nõutav vähemalt 80% õppekava läbimine, õpiväljundite saavutamise hindamine ning sooritatud praktiline lõputöö (koostab näidislehe alusel dokumendi, mis hõlmab Excel´i kasutamise oskust)

Läbiviija: Tiina Pruudel. Tallinna Tehnikaülikool majandusinformaatika eriala.
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arvutialaste koolituste lektor.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee