KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Puidupingijuhi algõpe

Registreeri koolitusele!

Aeg: 05.10- 30.11.2016. Kolmapäeviti ning neljapäeviti kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, C-korpus
Sihtrühm: Tisleritööst huvitatud  isikud, kes soovivad omandada algteadmisi  ja oskusi töötamaks puidutöömasinatel.
Maht: 70 tundi (10 tundi teooriat ning 60 tundi praktilist tööd)

Eesmärk: Omandada teadmised ja oskused olulisematel puidutöömasinatel töötamiseks. Põhirõhk on asetatud universaalses puidutöökojas kasutatavate positsioonpinkide tundmaõppimisele ja nendel töötamiseks vajalike ohutute töövõtete omandamisele.

Õpiväljund:
Koolitatav:
1) omab ülevaadet jooniste lugemisest;
2) omab ülevaadet puidu lõiketöötlemise terminitest, põhimõtetest ja puitmaterjalide töötlemisel kasutatavatest puidutöötlemispinkidest;
3) seadistab puidutööpingi ja korraldab nõuetekohaselt oma töökoha jälgides juhiseid.

Koolituse teemad:
Auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides 10 tundi
Tööpinkide ehitus, lõikeinstrumendid ja ohutustehnika 6 tundi
Materjaliõpetus (saematerjalid, plaatmaterjalid, liimid ja viimistlusmaterjalid, kunst- ja tehismaterjalid) 2 tundi
Jooniste lugemine 2 tundi
Praktilise töö lühikirjeldus nimetused ja mahud tundides 60 tundi
Tööoperatsioonid saagpingil 8 tundi
Tööoperatsioonid rihthöövelpingil 8 tundi
Tööoperatsioonid paksushöövelpingil 8 tundi
Tööoperatsioonid lihvpingil 8 tundi
Tööoperatsioonid puupingil 8 tundi
Tööoperatsioonid lihtsaagpingil 8 tundi
Praktiline lõputöö 12 tundi

Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Kursuse hind:
355€ (lõplik)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Lõpetamise tingimused:
Nõutav vähemalt 80% õppekava läbimine, õpiväljundite saavutamise hindamine ning sooritatud praktiline lõputöö (etteantud joonise järgi toote detaili(de) valmistamine)

Läbiviija:
Urmas Ailt, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse puidutöökoja juhataja ja puidueriala kutseõpetaja.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee