KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Sõiduauto puhastamine ja hooldamine

Registreeri koolitusele!

Aeg: 05.03.2018 (2 korda nädalas õhtuti kell 16.45-20.00, koolituspäevad täpsustamisel)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, D-korpus
Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega täiskasvanud, kes töötavad või soovivad asuda tööle autoremondi- ja hoolduse firmadesse, autopesulatesse või muudesse sarnastesse teenust osutavatesse ettevõtetesse.
Nõuded õpingute alustamiseks: puuduvad
Maht: 40 tundi

Õpiväljund
Koolituse läbinu:
• tunneb sõiduauto kerele ja sisustusele esitatavaid hoolduse nõudeid;
• mõistab kasutatavate kemikaalide mõju inimese tervisele ja keskkonnale;
• peseb, puhastab ja hooldab säästlikult sõiduauto kere välis- ja sisepindasid ning nende komponente; võtab arvesse töös kasutatavate kemikaalide mõju inimese tervisele ja keskkonnale

Koolituse teemad:
Teooria 10 tundi
• Sõidukite hooldusvajaduse määramine
• Määrdeained ja nende vahetus intervallid.
• Hooldusjuhised ja nende järgi sõiduki hoolduse läbiviimine.
• Autokeemia.
• Värvkatte omadused, pesemine, kuivatamine.
Praktiline töö 30 tundi
• Pindade leotamine, survepesu kasutamine.
• Erinevate niiskustõrje vahendite peale kandmine
• Pindade kuivatamine, erinevad meetodid
• Auto salongi: tekstiil-, plastik-, puit-, nahk-, kummi-, klaaspindade puhastamine
• Värvkatte vahatamine

Kursuse hind: 290€/ inimene
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava
osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse
Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele
100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lõpetamise tingimused:
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija:
1.  on läbinud vähemalt 80% õppekavast
2. õpiväljundid on saavutatud
3. on sooritanud läveni tasemel praktilised vahetööd
HINDAMISMEETOD
Praktiline kompleksülesanne
1. Sõiduauto kere hooldusvajaduse määramine
2. Sobivate töövahendite leidmine ja valmistamine.
3. Sõiduki hooldusjuhise järgse hoolduse läbiviimine.
4. Sõiduauto välisleotus, pesemine, kuivatamine.
5. Vahatamine
6. Poleerimine
7. Erinevate sisepindade (tekstiil, nahk, plastik) puhastamine.
8. Töökoha korrastus, keskkonnaohutu käitumine.

HINDAMISKRITEERIUM
Õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid ja -vahendite kasutamisoskust.
• koolitatav valmistab ette autopesu töökoha;
• kasutab erinevaid pesuseadmeid/vahendeid ohutult ja ergonoomiliselt;
• määrab iseseisvalt hooldustoimingu ja valib töövõtted;
• teostab töö korrektselt ja ilma mingit muud pinda kahjustamata.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei osalenud koolitusel nõutud mahus (minimaalselt 80%), ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija: Priit Auväärt, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pedagoog.
Lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnika eriala.
Omab Autotehnik 2/ autodiagnostik kutsetunnistust.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee