KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Raietööline, tase 3 kutseeksamiks valmistumine

Registreeri koolitusele!

Sihtrühm: metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses töötavad või tööd alustavad inimesed, kes valmistuvad Raietööline, tase 3 kutseeksamiks.
Aeg: 24.05-26.05.2017
Koolituse maht: 22 tundi
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12 Pärnu; praktiline õpe Tihemetsa metskond, Kärsu küla, Saarde vald, Pärnumaa.

Eesmärk: Ettevalmistus Raietööline, tase 3 kutseeksamiks.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtgrupi hulka kuulumine ning eelnev raietöö kogemus kett- ja võsasaega. Koolitusel osaleja tervislik seisund peab võimaldama looduses töötada.

Õpiväljundid
1) Eristab levinumaid kodumaiseid puu- ja põõsaliike ja selgitab nende omadusi, hooldamise põhimõtteid ja levinumaid kahjustusi.
2) Nimetab metsauuendusmaterjali liigid ja kvaliteedinõudeid.
3) Kirjeldab metsauuendusmaterjali transpordi- ja säilitusnõudeid.
4) Kirjeldab metsauuendamisviise, sh külvi- ja istutusvõtteid.
5) Veendub tööala õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet.
6) Selgitab erinevate raiete eesmärke ja olemust ning õigusaktidega raietele seatud nõudeid.
7) Valib raietöödel kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm).
8) Raiub puud, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvamajäävate puude vigastamist.
9) Hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist.
10) Eristab puidurikkeid ja kirjeldab puidu sortimendi kvaliteedinõudeid.
11) Hindab puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest.
12) Hindab oma töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.
13) Selgitab raietöölise tähtsust puiduvarumise tehnoloogilises ahelas.
14) Selgitab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse vältimise võimalusi.
15) Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
16) Oskab anda esmaabi ja käitub õnnetusjuhtumi puhul adekvaatselt.

Koolituse põhiteemad
Põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused, enamlevinud kahjustused;
Metsauuendamisviisid, sh külvi- ja istutusvõtted;
Metsauuendusmaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded;
Metsauuenduse hooldamine;
Metsakasvatuslikud eesmärgid, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel;
Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja metsanduslikud mõisted;
GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;
Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked;
Puidu koguse hindamise põhimõtted;
Töö- ja keskkonnaohutuse alused;
Turvavarustuse, võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Lektorid:
Arnold Schmidt - kutseõpetaja
Marje Kask - kutseõpetaja
Kaja Hiie - kutseõpetaja
Värdi Soomann - kutseõpetaja
Stella Nuust- kutseõpetaja 
Grupp: 12 - 16 osalejat
Maksumus: 111,5 €/osaleja - nädal enne koolituse algust väljastatakse osalejatele arve
Info ja registreerimine koolitusele, kutseeksami info: Marje Kask, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel 5665 5063, 5664 6260

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee