KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Raamatupidamise algkursus (e-õpe)

Registreeri koolitusele!

Koolituse aeg: 18.09- 07.11.2017 (auditoorne töö teisipäeviti korraga 4 ak. tundi)
Õppe eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt)  ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Õpiväljundid: koolitatav
1) tunneb raamatupidamise korraldamise õigusakte ja oskab neid kasutada;
2) tunneb ja mõistab raamatupidamise alast terminoloogiat;
3) tunneb dokumentide koostamise põhimõtteid, oskab raamatupidamisdokumente töödelda ja neid kajastada kontode süsteemis;
4) tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
5) tunneb käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
6) tunneb palgaarvestuse põhimõtteid;
7) tunneb puhkusetasu arvestuse põhimõtteid;
8) omab teadmisi vara, kohustuste ja omakapitali seisu arvestusest;
9) tunneb amortisatsiooni arvestamise põhimõtteid;
10) oskab täita peamisi maksudeklaratsioone;
11) on võimeline koostama majandusaasta aruannet.

Õppekava koostamise alus: õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest  5.

Sihtgrupp: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: kursus kestab kokku 100 akadeemilist tundi, sealhulgas 32 tundi auditoorset tööd ja 68 tundi iseseisvat tööd, millest 30 tundi on lektoriga kirjavahetus (suhtlus elektronposti vahendusel, Skype).

Õppekeel: eesti

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituse auditoorne töö toimub õppeklassis, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumides on tagatud DATA-projektori olemasolu. Iseseisvatöö tunnid (68 akadeemilist tundi) viib läbi õpilane vastavalt oma soovile ning vajadusele, millest 30 akadeemilist tundi on iseseisevtöö lektori kommentaaride ning kirjavahetuse alusel. Valikutes on kasutada Skype ja elektronposti.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt.
Õppemeetod: loeng, rühmatöö, arutelud, harjutused. 32 tundi sisaldab auditoorset õppetööd, kus lektor annab õppematerjalis esitatud edasi esitlusega digitahvlil. Lisaks toimub auditoorsetes tundides arutelu asjakohastel raamatupidamise ja maksualastel teemadel (võimalik ka rühmatööde kujul). Samuti teevad õpilased individuaalset tööd – erinevate raamatupidamise ülesannete lahendamine klassis ja koduste ülesannete näol. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Iseseisva tööd koostab õpilane arvutil, millega on võimalik kasutada internetiühendust.
Eksam: kursus lõppeb kirjaliku eksamiga. Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Teoreetiline osa sisaldab valikvastustega testi ning praktiline osa ülesannet koos bilansi ja kasumiaruande koostamisega. Positiivseks soorituseks on vaja saada nii teoreetilisest osas kui ka praktilisest osas vähemalt 60% õigeid vastuseid.
Kodused tööd: kursuse vältel sooritavad õpilased koduseid töid (14 tööd), mis esitatakse kontrollimiseks eelnevalt kokkulepitud (loengus) tähtajaks e-postile. Koolituse läbiviija kontrollib lahendatud ülesanded ning annab vajadusel õpilasele personaalset tagasisidet. Kursuse edukaks läbimiseks on oluline, et kodused tööd on esitatud tähtaegselt ning vähemalt 85% töödest on sooritatud tulemusele „arvestatud.“ Kodutöö loetakse arvestatuks, kui nad on koostatud vastavalt kehtivatele raamatupidamislikele nõuetele, mis tulenevad raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna Juhenditest ja muudest asjakohastest õigusaktidest.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud koolitusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, esitanud vajalikud kodutööd  ja sooritanud kirjaliku eksami.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused: kokkuleppel lektoriga
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolituse lõpus väljastatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tunnistus, kui eelpool toodud õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Raamatupidamise algkursusel käsitletavad teemad:
• Raamatupidamise põhitõed. Terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid. (20 tundi sh 4 auditoorset tundi, 16 tundi iseseisvat tööd)
• Raamatupidamise kanded. Kannete tegemine, ostu-müügireskontro, käibemaks, tulumaks, amortisatsioon. (30 tundi sh. 10 auditoorset tundi ja iseseisvat tööd 20 tundi )
• Dokumentatsioon. (10 tundi sh. 4 auditoorset tundi, 6 tundi iseseisvat tööd )
• Aruanded. Kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne. (10 tundi sh. 4 auditoorset tundi ja iseseisvat tööd 6 tundi)
• Majandusaasta aruanne. (10 tundi sh. 4 auditoorset tundi, 6 iseseisva töö tundi)
• Kordamine (18 tundi sh. 4 auditoorset tundi, 14 iseseisva töö tundi)
• Eksam (2 tundi sh. 2 auditoorset tundi)

Maksumus: 2200 eurot/ in.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, 4451968; 5014291 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee