KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Müügiesindaja koolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 02.03.2015. 2-3 korda nädalas E, T ja K kell 17.00-20.15 (korraga 4 ak. tundi) 
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu
Sihtrühm: Müügiesindajana töötavad või tööle asuda soovivad isikud.

Eesmärk:
 Koolituse läbinu omandab teadmised ja oskused töötamiseks müügiesindajana. Müügiesindaja esindab oma ettevõtet, olles vahelüliks müügiüksuse ja klientide vahel.
Maht: 145 tundi
Tulemus: Koolitusega taotletakse, et koolitatav on omandanud oskused suhelda klientidega, teenindada ja nõustada neid. Koolituse tulemusena saab koolitatav hakkama müügitöö valdkonnas.

Koolituse teemad: 
Üldoskused ja -teadmised
1) Majandus 6 tundi Rein Volberg
• majandusõpetuse alused
2) Õigusaktid 6 tundi Rein Volberg
• tööseadusandluse alused
3) Kaubandusõigus 8 tundi Janne Ojala
• kaubandustegevust reguleeriv seadusandlus
• kaubandustegevuse seadus
• tarbijakaitseseadus
• pakendiseadus
• toiduseadus
• alkoholiseadus
• tubakaseadus
• võlaõigus
4) Töökeskkonna ohutus 11 tundi Külli Šorin
• tööohutus
• töötervishoid
• töö- ja toiduhügieen
5) Suhtlemine 12 tundi Erna Gross
• suhtlemistehnikad ja suhtlemisvahendid
• kõnetehnikad
• avalik esinemine
• rollidest arusaamine ja nende paindlik valdamine
• kuulamisoskus
• kehtestav käitumine
• meili- ja telefonietikett
Põhioskused ja -teadmised
6) Klienditeenindus 10 tundi Külli Šorin/ Kaie Pärn
• teenindusühiskonna, teeninduse ja teenuste mõiste
• teeninduslik mõttekultuur
• kliendikeskne teenindus
• klienditeenindaja roll, isikuomadused
• veaolukordade ennetamine ja käsitlemine
• kiituste käsitlemine
• kaebuste ja pretensioonide käsitlemine
• erivajadustega klientide teenindamine
• teeninduse korraldamine
• sisemine klient
• käitumine ja tegutsemine erinevates teenindussituatsioonides sh pingelistes ja ohuolukordades
• meeskonnatöö teeninduses
• kutse-eetika
7) Klientide nõustamine 8 tundi Kaie Pärn
• kaupade sortimendi, kvaliteedi, otstarbe, omaduste ja kasutamisviisi kohta
• kaupade hindade, sooduspakkumiste, kampaaniate ja maksetingimuste kohta
• kaupade kättetoimetamise tähtaegade kohta
• uudis-, asendus- ja kaasnevate kaupade kohta
8) Müügitöö 20 tundi Külli Šorin
• müügivisiidi planeerimine ja läbiviimine
• müügiläbirääkimiste pidamine
• tellimuste vormistamine, kinnitamine ja edastamine
• klientidega sõlmitavate lepingute põhinõuded ning lepingute  konfidentsiaalsuse põhimõtete järgimine
• müügitehnikad
9) Kaubaõpetus 26 tundi Kaie Pärn
• toidu- ja tööstuskaubaõpetus
10) Turundus 10 tundi Külli Šorin
• turunduse olemus, turunduse keskkond
• turu-uuringud, turundusinfo
• turu segmentimine, klientide ostukäitumine
• turundusmeetmestik
• toode, teenus ja hind
• turustus
• ostunõudlust kujundavad tegurid
• müügitoetused
• tooteesitluste, näituste ja messide korraldamine ning nendel osalemine
• kaubakataloogid, reklaammaterjalid ja hinnakirjad
• kaupade väljapaneku põhimõtted
11) Arvestus ja aruandlus 10 tundi Kaie Pärn
• kauba tellimine ja varude arvestus ning analüüs
• müügiarvete koostamine
• kuluaruannete koostamine
12) Logistika 12 tundi Aime Harjakas
• logistika mõiste ja olemus
• jaotus- ja laonduslogistika
• kaupade käitlemine ja inventeerimine
• hankelogistika
• transpordilogistika
• ostuteenused logistikas
13) Kaubanduslikud seadmed 6 tundi Janne Ojala
• müügiprogrammid Winshop ja Erply

Läbiviijad:
Rein Volberg, PKHK majandusainete õpetaja
Janne Ojala, PKHK kutseõpetaja
Erna Gross, PKHK vanemõpetaja, andragoog IV kutsekvalifikatsioon
Kaie Pärn, PKHK kutseõpetaja
Külli Šorin, PKHK kutseõpetaja
Aime Harjakas PKHK laotöö eriala kutseõpetaja

Grupp: 7-10 inimest
Maksumus: 550 eur/ in. (sisaldab õppematerjale)
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee