KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Lapsehoidja koolitus

Registreeri koolitusele!

Kellele: Huvilised, kes soovivad õppida lapsehoidjaks ja teha lapsehoidja kutseeksamit. Lapsehoidja kutseekesmi tingimustega saate tutvuda koduleheküljel www.eswa.ee
Aeg: Planeerimisel veebruar 2018
Maht: 160 tundi + 80 tundi (erialane praktika)
Kursuse kestvus: E, T, K, N 4 akadeemilist tundi korraga, kell 16.30-19.45. Koolitus toimub ka kellaaegadel 17.00-20.00, see sõltub tunniplaanist ja õpetaja aegadest.
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu

Eesmärk: Anda ettevalmistus ja teadmised ning oskused töötamiseks lapsehoidjana

Õpiväljundid:

- Omandab lapsehoidja tööks vajalikud teadmised, oskused lapse hooldamiseks ja nende  
  arengu toetamiseks;
- Oskab lapsehoidjana toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalse  
  arengut;
- Oskab kirjeldada lapsehoiuteenuse osutamiseks vajalikke nõudeid;
- Omab praktilist kogemust lapsehoidjana tegutsemisel lapsehoiuga tegutsevas asutuses.

Kursuse teemad:
1. Turvalise keskkonna tagamine lapsele, 12 tundi
• töökeskkonna ohutegurid ja nende vältimine
• lastehoiuga seotud nõuded
• kodumajapidamise ja olmehügieeni põhialused, ohutustehnika nõuded
2. Lapse kasvu ja arengu toetamine, 36 tundi
• lapse erinevad arengufaasid, arengut mõjutavad tegurid ja lapse sotsiaalsed oskused
• väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine
• kombeõpetus ja eetika
• eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused
• loovtegevused
3. Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine, 8 tundi
• puhtusekasvatus
• lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid, lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus
4. Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel, 5 tundi
• söömiskultuur
• laste toitlustamise põhimõtted ja menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele
5. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine, 20 tundi
• lapse tervist ohustavad tegurid
• lapse tervist edendavad tegurid
• lapse tervisliku seisundi ja turvalisuse jälgimine
• imiku ja väikelapse hooldamise ja põetamise alused
6. Koostöö vanematega, 14 tundi
• lapsekasvatuse põhialused, pedagoogika ja psühholoogia alused, nõustamispõhimõtted
• suhtlemispsühholoogia alused
7. Esmaabi andmine, 16 tundi
• lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm)
• erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm)
• elustamise ABC
• esmaabivõtted ja –vahendid
8. Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine, 20 tundi
• erinevad puuded ja haigusseisundid
• probleemsed käitumised
• rehabilitatsiooni alused
• alternatiivkommunikatsiooni alused
• abivahendid ja nende kasutamine
• eripedagoogika ja –psühholoogia alused
9. Lapsehoiuteenuse osutamine, 12 tundi
• kutse-eetika
• kutsealaga seonduvad õigusaktid
10. Arvuti kasutamine, 10 tundi
• koostab ja kirjutab tekste
• kasutab infootsinguid
• tunneb kommunikatsioonikanaleid
11. Tööjuhendamine, 7 tundi
• juhtimise alused
• meeskonnatöö alused
• arvutikasutus
12. Juhendatud praktika, 80 tundi

Õppijad, kes soovivad peale kursust taotleda lapsehoidja kutset ja sooritada kutseeksami, peavad lisaks läbima 80 tundi juhendatud praktikat lapsehoiuga tegelevas lasteasutuses.

Tulemus: Väljastatakse tunnistus+ esmaabitunnistus
Grupi suurus: miinimum 8 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Maksumus: 960 EUR võimalus maksta kolmes osas (sisaldab kõiki materjale)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info:
Telefon 4427870; 53446945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee