KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Keevitaja algõpe

Registreeri kursusele!

Aeg: 11.05.2015- 30.06.2015 (koolitus toimub tööpäeviti kell 08.30-17.00)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu
Sihtrühm: Keevitaja algõppest huvitatud isikud.
Maht: 250 tundi

Eesmärk:
Koolitatav omandab teoreetilised teadmised ja praktilised oskused töötamiseks keevitajana, vastavalt keevitaja kutsestandardi I astme kvalifikatsiooni taseme nõuetele, MMA ja MIG/MAG keevitustega. Lisaks omandab koolitatav algteadmised ja oskused gaasikeevitamisest ja lõikamisest. Koolituse edukas lõpetanu on võimeline töötama keevitajana ja tegema keevitusõmblusi vastavalt standard EWS ISO 5817 järgi „C“ tasemele MIG/MAG ja MMA keevitustega asendites PA, PB ja PC.

Õpiväljund:
Koolituse edukalt lõpetanu oskab lugeda keevitusjoonist ja on võimeline selle järgi valmistama lihtsamaid metallkonstruktsioone „C“ keevituskvaliteedi nõuetele vastavalt. Õppija tunneb keevitustehnoloogiat ja oskab seda oma töös rakendada. Koolitatav teab kutsealase ohutustehnika nõudeid ja isiklikke kaitsevahendeid ning oskab neid kasutada.
Teab ja tunneb keevitusvigu ning hälvinguid, oskab neid kõrvaldada ja vältida.

Koolituse teemad:  
Üldoskused ja –teadmised 20 tundi
Tööseadusandluse alused 4 tundi Rein Volberg
Töökeskkonna ohutuse alused 16 tundi
• esmaabi 6 tundi Stella Nuust
• tuleohutus 6 tundi Marek Sein
• töökeskkond 4 tundi Karli Edo
Põhioskused ja –teadmised 66 tundi
Materjaliõpetus 8 tundi Lembit Miil
Tehniline mõõtmine 10 tundi Lembit Miil
Lukksepatööd 8 tundi Ilmar Eek
Tehniline joonestamine (EN22553:2000 nõuded) 10 tundi Lembit Miil
Elektrotehnika 6 tundi Jüri Puidet
Keevituse alused, keevitusseadmed ja tehnoloogia 24 tundi Ilmar Eek
• MMA ja MIG/MAG keevitamise alused
• MIG/MAG keevitusel kasutatavad kaitsegaasid ja keevitusstandardid
• keevitusõmbluse iseloomustus, mõõtmine, tähistused joonisel, vead ning hälvingud ja nende kõrvaldamine
• MIG/MAG keevitusmasina ehitus, vooluallika tunnusjooned, kaare tüübid ja nende iseloomustus
• MMA keevitusseadmed, parameetrid
• keevituselektroodid ja nende valik
• keevitus päri- ja vastupolaarse alalisvooluga ning vahelduvvooluga
• teraste keevitatavus
• pinged ja deformatsioonid keevitamisel, nende kõrvaldamine ning vältimine
• keevitusprotseduuri sertifikaat WPS. Keevitaja atesteerimine vastavalt EVS EN 287-1 järgi
Koolipraktika 160 tundi Urmas Rebas
• algteadmiste ja oskuste omandamine gaasikeevitus ja plasma lõiketöödel. Kuumutamine ja õgvendamine gaasipõletiga
• praktiliste oskuste arendamine MMA ja MIG/MAG keevitusega asendites PA, PB, PC ja edasijõudnutele ka PF nurk ja põkkliited
• erinevate terasprofiilide keevitamine (I talad, nurkraud ümartoru, nelikanttoru ja U-raud) ning nende jätkamine
Eksam 4 tundi

Grupp: 7-10 inimest
Maksumus: 2500 eurot (lõplik)
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK täiskasvanute koolituse koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee