KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Müügitöö korraldus kaubandusvaldkonna töötajatele

Registreeri koolitusele!

Kellele: kaubandusvaldkonnas töötavatele inimestele.
Aeg: 26.02.2014
Kursuse kestvus: 2 korda nädalas, 5 akadeemilist tundi. E ja T kell 16.15- 20.15.
Maht: 80 tundi
Eesmärk: on anda teadmised ja oskused kaubanduse valdkonnast ja müügiüksuse töö korraldamisest, müügipersonali töö organiseerimisest ja juhendamisest, klientide nõustamisest.

Kursuse teemad:
• Laomajandus ja logistika–10 tundi: kaupade vastuvõtt, ladustamine, dokumentatsioon. Hanke-, tootmis- ja jaotuslogistika. Logistilised protsessid ettevõttes. Logistilised kulud, nende sisu. Logistika võimalused kulutuste vähendamiseks. Logistilise süsteemi olemus.

• Infosüsteemid laos ja müügitöös- 5 tundi: Kaupade kodeerimise põhimõtted. Kaupade turvamise põhimõtted. Infosüsteemide tutvustus ja nende kasutamine.

• Kaubandusõigus-  10 tundi: Kaubandustegevuse seadus. Tarbijakaitseseadus. Pakendiseadus. Toiduseadus. Toote märgistamise seadus. Reklaamiseadus. Kaubamärgiseadus. Alkoholiseadus. Tubakaseadus. Võlaõigusseadus.

• Tööseadusandlus –10 tundi: Lepingulised suhted, töö- ja puhkeaeg, töö tasustamise alused. 

• Klienditeeninduse alused ja olemus- 5 tundi:  teenindusliku mõttekultuuri olemus, teenindaja kui ettevõtte esindaja roll, kliendikeskse teenindamise olemus, klienditeeninduse erinevaid vormid.

• Müügitöö ja müügitöö korraldus – 12 tundi: Kaupluste tüpiseerimine ja klassifitseerimine. Jaekaubanduse arengusuunad ja konkurents. Kaupade klassifitseerimine. Toote- ja kaubamargid. Kaubandus- ja müügipinna jagunemine kaupluses. Müügisaali planeerimine ja kaupade paigutus müügisaalis. Sortiment ja selle kujundamine. Kaupade sissetulekute allikad. Kaupade tellimine, vastuvõtmine, hoidmine ja müügiks ettevalmistamine. Kaupade taara ja pakend. Lisateenused. Kaupade väljapaneku põhimõtted toidu- ja tööstuskaupade kaupluses.

• Kaubatundmine – 8 tundi: Kaupade kohustuslik märgistus. Ohutusmärgistus. Kaupade märgistus – kvaliteedi, pakendi, keskkonna märgised.

• Arvestus ja aruandlus, ostujuhtimine- 10 tundi: Hinnakujunduse alused ja jaehinna struktuur. Kaubakadude liigid. Toiduainete kadude ja juurdetuleku arvutamine. Toiduainete kulu arvestus. Omahinna arvutamine. Müügihinna kujunemine. Toote hinna ja kvaliteedi suhe. Arve mõiste ja nõuetekohane koostamine. Inventuuri mõiste, põhimõtted ja läbiviimine. Hindade kujundamine. Kaubakatte, ettevõtte käibe, kulude ja kasumi arvutused. Kaubasaatedokumentide rekvisiidid. Saatelehtede lugemine, koostamine ja vormistamine. Kaubaaruande koostamise põhimõtted. Taaraaruandluse põhimõtted. 

• Personalijuhtimine- 10 tundi: Personalivaliku protsess. Ametikirjelduse ja ametikoha profiili koostamine. Ametijuhend. Töölevõtuankeedi põhikomponendid, koostamise spetsiifika. Info kogumine ja analüüs. Intervjueerimine. Personalivaliku eetika. Töö efektiivsus ja töötasustamine. Töölepingud – koostamine, seadustega kooskõlla viimine. Arenguvestluse vajadus ja läbiviimine. Personali motiveerimine, palgasüsteemid. Personali koolitus. Tööjaotuse põhimõtted, töögraafikud.

Õpiväljund:
Õppija teab:
• kaubandustegevust reguleerivat seadusandlust
• kaubanduspersonali tööfunktsioone
• kaupade väljapaneku ja müügisaali planeerimise põhimõtteid
• müügiga seotud dokumente
• müügitöö efektiivsuse näitajaid
• kaupade ladustamise nõudeid
Õppija oskab:
• teostada erinevaid tööoperatsioone
• täita ja koostada müügiga seotud dokumente
• organiseerida ja korraldada müügitööd
• käidelda sissetulevaid kaupu ja erinevaid pakendeid
• töötada infosüsteemidega

Tulemus: Väljastatakse tunnistus

Maksumus: 295 eurot (sisaldab õppematerjale). 
Info: Teele Luks, telefon 4427870; 53446945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee