KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Ahjumeistri koolitus: soojasalvestav kaminahi, potikivist ahi

Registreeri koolitusele!

Aeg: 05.09-28.10.2017 (teisipäeviti ja laupäeviti)
Teisipäeviti kell 16.45-20.00 korraga 4 ak. tundi ning laupäeviti kell 9.00-13.30 korraga 6. ak. tundi
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, C-korpus
Sihtrühm: Pottsepad, kaminameistrid, ahjuparandajad, käsitöölistest väikeettevõtjad, pottsepa algkoolituse läbijad.
Grupi suurus: 10 inimest.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keele valdamine tasemel, mis on vajalik eriala omandamiseks. Füüsiline ja vaimne tervis tasemel, mis võimaldab omandada õpitavat eriala. Koolitusel osaleja on läbinud pottsepa algkoolituse või töötab valdkonnas.
Maht: 80 tundi

Õpiväljund:
Koolituse läbinu:
1) tunneb küttekoldeid (ahjud), nende ehitamise tingimusi ja kvaliteedinõudeid;
2) valib pottsepatöödeks sobivad materjalid ja töövahendid;
3) mõistab pottsepatööde põhireegleid ja järgib neid tööde teostamisel;
4) teab ahjude liigitust, ahjulõõride süsteeme ja üldnõudeid nende ehitamisel, pottahjude ja -pliidi ladumise tehnoloogiat, soojasalvestava ja potikivist ahju ehitamise spetsiifikat, tuleohutusnõudeid.

Koolituse teemad:
Teooria 8 tundi
Pottsepatöö põhireeglid, oma töö korraldamine
Tööohutus ehitustöödel. Tuleohutus ja töökultuur, ohutustehnika nõuded, kütuse valik ja põlemine
Pottsepa töövahendid ja –materjalid, materjalikulu arvestamine
Remonttööde teostamise järjekord
Praktiline töö 72 tundi
Soojasalvestav kaminahi
Potikivist ahi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija:
1. õpiväljundid on saavutatud
2. on sooritanud praktilised vahetööd läveni tasemel

HINDAMISMEETOD
Praktilised vahetööd
Materjali ettevalmistamine, tööriistade valik, küttekolde mahamärkimine, jooniste lugemine ning küttekolde ehitamine.
HINDAMISKRITEERIUM
Õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid ja -vahendite kasutamisoskust.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija: Lembit Lill, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ehituseriala kutseõpetaja ning täiskasvanute koolituse osakonna pottsepa algkoolituse lektor.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee