KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Lukksepatööde põhioskused

Registreeri koolitusele!

Aeg: 26.09- 07.11.2017, koolituspäevad T ja N.
Ajakava:
T 26.09 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi) teooria
N 28.09 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi) teooria
T 03.10 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi) teooria
N 05.10 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi) teooria
T 10.10 kell 17.00-20.15 (4 ak. tundi) teooria
N 12.10 kell 16.45-20.30 (5 ak. tundi) praktiline töö
T 17.10 kell 16.45-20.30 (5 ak. tundi) praktiline töö
N 19.10 kell 16.45-20.30 (5 ak. tundi) praktiline töö
T 24.10 kell 16.45-20.30 (5 ak. tundi) praktiline töö
N 26.10 kell 16.45-20.30 (5 ak. tundi) praktiline töö
T 31.10 kell 16.45-20.30 (5 ak. tundi) praktiline töö
N 02.11 kell 16.45-20.30 (5 ak. tundi) praktiline töö
T 07.11 kell 16.45-20.30 (5 ak. tundi) praktiline töö 

Toimumise koht:
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, D-korpus
Sihtrühm:
• erialase hariduseta täiskasvanud,
• keskhariduseta täiskasvanud,
• aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+,
kes vajaksid  lukksepaalaseid baasteadmisi enda  konkurentsivõime parandamiseks tööturul.
Lukksepp teostab lukksepatöödel erinevaid tööoperatsioone, tunneb lukksepa käsitööriistu ja
seadmeid. Vastavalt tööjoonisele ja materjalile valib detaili töötlemistehnoloogia, valmistab ette
töökoha. Valmistades detaili kontrollib selle vastavust tööjoonisele.
Grupi suurus: 9 õppurit.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: riigikeele oskus, huvi valdkonna vastu.
Maht: 60 tundi

Õpiväljund:
Koolituse läbinu:
1) kasutab ohutuid töövõtteid,
2) tunneb ja liigitab masinaehituses kasutatavaid materjale,
3) oskab kasutada  mõõteriistu,
4) valib sobiva töötlemistehnoloogia,
5) kasutab lukksepatöödel käsitööriistu ja seadmeid,
6) tunneb ja kasutab töötamiseks trei – ja freespinki.

Koolituse teemad:
Auditoorse töö teemad 20 tundi
Masinaehituses kasutatavad materjalid, nende liigitus, omadused.
Materjalide ettevalmistamine, tasapinnaline ja ruumiline märkimine.
Lukksepatöödel kasutatavad erinevad tööoperatsioonid.
Esmane jäätmekäitlus.
Tehniliste jooniste tundmine.
Praktilise töö teemad 40 tundi
Lõikeriistade ja lõikerežiimide valik.
Mõõteseadmete  kasutamine.
Raiumine ja viilimine, õgvendamine ja rihtimine, puurimine ja keermestamine, painutamine ja lõikamine, neetimine, sobitamine.
Töötamine trei – ja freespingil.

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid.
2. sooritanud läveni tasemel praktilise töö.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Praktiline töö: teostab lukksepatöö vastavalt tööjoonisele ja tehnilistele nõudmistele.
Praktiline töö loetakse sooritatuks kui koolitatav  kasutab õigeid töövõtteid ja järgib tööohutuseeskirju.
Mitteeristav hindamine (A arvestatud).

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija:
Ilmar Eek, PKHK kutseõpetaja.  Tallinna Tehnika Kõrgkool metallide lõiketöötlemise
tehnik – tehnoloog.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee