KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused

Registreeri koolitusele!

Aeg: 25.08-28.10.2017 (R ja L).
Reede kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi) ja laupäev kell 09.30-15.00 (korraga 7 ak. tundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, C-korpus
Sihtrühm: erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine
elanikkond vanuses 50+, kes soovivad saada oskused puitkonstruktsioonide ehitamiseks ja
püstitamiseks või puiduvaldkonna töötajad, kes soovivad omandada lisaoskusi eesmärgiga tõsta oma
konkurentsivõimet.
Grupi suurus: 10 inimest.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus, riigikeele oskus ning huvi valdkonna vastu.
Maht: 120 tundi

Õpiväljund:
• kavandab tööprotsessi puitkarkassseinte ehitamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud ehitusprojektist
• ehitab tööülesandest lähtuvalt seinakarkassid, paigaldab vajalikud sillused ja postid nii
sise- kui väliskeskkonda
• paigaldab nõuetekohaselt puitkarkassseintele isolatsioonimaterjalid ja plaadistuse
• ehitab kuivkrohvplaatidest mittekandvad seinad, lähtudes tööülesandest
• järgib puitkarkass-seinte ehitamisel töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid
• paigaldab puitkonstruktsioonile roovitise ning sise- ja välisvoodrilauad, järgides tööülesandes etteantud kvaliteedinõudeid
• valmistab ja paigaldab vastavalt tööjoonistele avatäited, aknad ja uksed, arvestades erinevast materjalist avatäidete paigaldusnõudeid
• analüüsib koos juhendajaga enda tegevust puitkarkass-seinte ehitamisel

Koolituse teemad:
Auditoorne töö 20 tundi
Puidu liigid ja ehitust
Oma töö ja töökoha korraldamine
Karkassosade nimetused (alumine vöö, ülemine vöö, nurga- ja vahepostid, avatäidete postid)
Ehitusprojekti lugemine ja sellest oma tööks vajaliku info leidmine (konstruktsiooni mõõtmed, asukoht, kasutatavad materjalid)
Etteantud tööjoonise lugemine
Puidust seina konstruktsiooni ehitamiseks kasutatavad materjalid (prussid, puidust
talakonstruktsioonid, liimpuit jms.)
Sobiva materjali valik, kvaliteet ja sobivus (oksad, praod, poomkant, kuju muutused)
Tööriistade valik
Praktiline töö 100 tundi
Tööde tehnoloogiline järjekord ja tehnoloogiakaardi vormistamine
Mõõtmine, märkimine
Järkamine, vekseldamine
Vajalike sisselõigete tegemine
Seinakarkassi ühendused  (tappühendused, naelühendused, poltühendused, tüübelühendused, naagelühendused, plaatühendused, kombineeritud ühendused)
Isolatsioonimaterjali paigaldus
Hüdroisolatsiooni ja alasidepuu paigaldus vundamendile
Soojustus – ja isolatsioonimaterjali paigaldus elementide liitekohtadesse
Tuuletõkkematerjali paigaldamine seinakarkassile
Soojustusmaterjali paigaldamine seina karkassile
Õhu- ja aurutõkke paigaldamine
Puidupõhistest materjalidest plaadistuse paigaldamine seina karkassile
Puidupõhise karkassi ehitamine
Postide paigaldamise samm
Kruvide kinnitamise samm ja asukohad nii postide kinnitamisel-ühendamisel kui ka plaatide
kinnitamisel.
Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded puidust seinakonstruktsioonide valmistamisel.

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. on sooritanud läveni tasemel praktilised vahetööd

HINDAMISMEETOD
Praktilised vahetööd
1) paigaldab tööjooniseid järgides vundamendile hüdroisolatsiooni, kasutades selleks vajalikke tööriistu
2) ehitab tööjooniseid järgides seinakarkassid, kasutades selleks vajalikke tööriistu
3) paigaldab tööjoonisteid järgides puit- ja terassillused, kasutades selleks vajalikke tööriistu 4) paigaldab tööjoonisteid järgides puitpostid siseruumidesse ja väliskeskkonda, kasutades selleks vajalikke tööriistu
5) paigaldab tööjooniseid järgides karkassile soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, kasutades selleks vajalikke tööriistu
6) paigaldab tööjooniseid järgides karkassile plaadistuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu 7) ehitab tööjooniseid järgides mittekandvad vaheseinad ja paigaldab vastavalt paigaldusjuhendile ning tööjoonistel märgitule kuivkrohvplaadid, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
HINDAMISKRITEERIUM
Õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid, -vahendite kasutamisoskust.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviijad:
Karli Edo, PKHK kutseõpetaja, kutsetunnistus palkmajaehitaja, tase 5
Andres Volt, PKHK kutseõpetaja, kutsetunnistus ehituspuusepp, tase 3
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee