KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Tabelarvutuse baaskoolitus (büroo- ja kaubandustöötajad)

Registreeri koolitusele!

Aeg: 11.09-11.10.2017. E ja K kell 17.00-19.15 (korraga 3 ak. tundi)
Koolituspäevad: 11.09, 13.09, 18.09, 20.09, 25.09, 27.09, 02.10, 04.10, 09.10 ja 11.10.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu, A402
Sihtrühm: koolitus on eelkõige mõeldud oskusteta või aegunud oskustega täiskasvanutele, kelle
arvutikasutamise oskused vajavad arendamist, et muutuvas töökeskkonnas konkurentsivõimelisena
püsida.
Arvutikasutajad, kes oma igapäevatöös kasutavad tabelarvutust andmeanalüüsiks (müügi- ja
ostuosakondade töötajad, spetsialistid, sekretärid, raamatupidajad, kinnisvaramaaklerid jt), ning
sooviksid oma tööd MS Exceliga effektiivistada.
Grupi suurus: 12 inimest.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: Riigikeele oskus, vähemalt põhiharidus ning algtasemel arvutikasutamise oskus (oskab käivitada programme, sisestada andmeid, avada ja salvestada faile).
Maht: 30 tundi

Õpiväljund:
Koolituse läbinu:
oskab kasutada Microsoft Exceli erinevaid funktsioone;
töödelda andmeid ning koostada andmetabeleid;
teha tabelarvutusi.

Koolituse teemad:
Sissejuhatus:
- MS Excel 2010 uuendused, menüüde ja käskluste süsteem
- Oma nupurea loomine, lisatavad korraldused
Andmete Importimine ja eksportimine:
- exceli tabelist, teksti failidest, andmebaasidest, internetist
- imporditud teksti, numbri jaotamine tabeli lahtrites
- mitmes lahtris oleva teksti ühendamine ühte lahtrisse
Töötamine tabeliga:
- veergude, ridade kustutamine, lisamine, peitmine, grupeerimine
- ridade külmutamine, linkimine, ridade ja veergude jaotamine
Lahendajad ja analüüsivahend:
- eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse
- stsenaariumid
- sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
- vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest
- vahekokkuvõtte Subtotal funktsioon
- andmete otsimine, parandamine ja lisamine
- risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine
- mitme tabeli kokkuvõte (konsolideerimine)
- valemite auditeerimine ja jälitamine
Piirangute seadmine:
- sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang
Erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires:
- Andmebaasifunktsioonid (DSum, DAverage, DMax, Dmin, DCount)
- Arvutamine muutuva piirkonnaga (kasvava või kahaneva tabeliga) (Offset funktsioon)
- Loendus (Count, CountA, CountIF)
- Ümardamine (Mround, Round, Floor, Ceiling, RoundUP, RoundDown)
- Tingimusfunktsioonid (If, SumIF)
- Mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR)
- Otsingufunktsioon (VLOOKUP, Match, Index jt)
- Kuupäevafunktsioonide kasutamine
- Nimeliste piirkondade kasutamine
Diagrammi koostamine ja täiendamine:
- mitmest tabelist koosneva diagrammi loomine
- töö diagrammi skaalaga
Kujundamine ja vormingud:
- pesavormingute kasutamine ja pesade puhastamine võõrvormingutest
- kuupäeva ja kellaajavormingud tabelites; numbri, protsendi ja tekstivormingud
- andmeseeriad (kuupäevalised ja numbrilised seeriad)
- kujunduse lisamine läbi tingimuste (arvulised tingimused, tingimused valemites, reeglid)
Kleepimine ja andmete märgistamine:
- Paste Special kasutamine andmete paigutamisel

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
1. õpiväljundid on saavutatud
2. on sooritanud praktilise lõputöö läveni tasemel

HINDAMISMEETOD
Praktiline lõputöö
HINDAMISKRITEERIUM
Koostab näidislehe alusel dokumendi, mis hõlmab Excel´i kasutamise oskust. Praktiline lõputöö on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesande vastavalt
näidisele täies mahus.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija:
Tiina Pruudel, Tallinna Tehnikaülikool majandusinformaatika eriala.
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arvutialaste koolituste lektor.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee