KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Müüja-klienditeenindaja, tase 4 kutseeksami ettevalmistuskursus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 07.09-21.12.2017. Koolituspäevad E, K ja N (2 korda nädalas õhtuti kell 17.00-19.30, soome keele tunnid algusega kell 16.30-18.45, üle nädala 3 korda nädalas). Tunniplaanis täpsem info. Tunniplaaniga saad tutvuda siin.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Inimesed, kes töötavad või on töötanud valdkonnas ja on madala erialase kvalifikatsiooniga; erialase hariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond.
Grupi suurus: 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Õppima võib asuda isik, kellel on omandatud  põhiharidus, töötab või on töötanud valdkonnas
Maht: 132 tundi

Õpiväljundid:
Õppekava lähtub müüja-klienditeenindaja tase 4 kutsestandardist.
Õpetusega taotletakse, et koolituse sooritanud kursuslasel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada müüja-klienditeenindajana ning jätkata õpinguid ja osaleda elukestvas õppes:
1. Rakendab kaubandusettevõttes tulemuslikult vajalikke suhtlemisoskusi ja töövõtteid ning kasutab töövahendeid säästlikult.
2. Tuleb kaubandusettevõttes toime kaupade käitlemise, teenindamise, müümise ja kassatööga, tundes kaupa ja lähtudes müügitöö korraldamise põhimõtetest.
3. On võimeline töötama müüja-klienditeenindajana kaubandusettevõtte meeskonnaliikmena, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega.
4. Õpib ja täiendab ennast iseseisvalt ning ennast juhtivalt, hindab ja analüüsib oma teadmiste ja tööoskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge.
5. Väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ning füüsilist vormi.
6. Kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks.

Koolituse teemad:
1. Kaupade käitlemine:
• Kaupade käitlemisega seotud tegevused sh tööohutus ja -hügieen, müügitöö korraldamine – 12 tundi (6 auditoorset ja 6 praktilist)
2. Kaubatundmine sh kaupade märgistus ja kvaliteedihindamine – 40 tundi (30 auditoorset ja 10 praktilist) Teenindamine ja müümine:
• Klienditeeninduse põhimõtted sh suhtlemine (praktiline müügisituatsioon ja sularaha tšeki kirjutamine) – 12 (4 auditoorset ja 8 praktilist)
• Müügitehnikad – 8 tundi (4 auditoorset ja 4 praktilist)
3. Kassatöö:
• Kassatoimingud – 10 tundi (2 auditoorset ja 8 praktilist)
• Erinevad maksevahendid – 2 tundi (1 auditoorne ja 1 praktiline)
4. Soome keel: 30 tundi (22 auditoorset ja 8 praktilist)
• Hääldamine, põhireeglid ja tähestik
• Numbrid, viisakusväljendid
• Esitlemine, enda tutvustus
• Ajaväljendid
• Toidu- ja tööstuskaupade nimetused soome keeles
• Teenindusprotsessist lähtuvate küsimuste ja vastuste moodustamine
• Arveldamisega seotud sõnavara
5. Kaubanduse valdkonna seadusandlus:
• Kaubandustegevuse seadus, tarbijakaitseseadus, toiduseadus, alkoholiseadus, tubakaseadus, võlaõigusseadus (pretensioonide osa), pakendiseadus - 8 tundi (6 auditoorset ja 2 praktilist)
• Töölepinguseadus – 6 tundi (4 auditoorset ja 2 praktilist)
6. Lõpuülesanne:
• Test – 1 tund (auditoorne)
• Müügisituatsioon – 3 tundi (praktiline)

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Kursus lõppeb testi ja müügitööga seotud praktilise ülesandega. Lõpuülesande sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 80% ulatuses. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus koos akadeemilise õiendiga.
Hindamismeetod ja -kriteerium:
• Test – valikvastustega küsimused, läbitud teemade kohta. Test loetakse arvestatuks, kui kursuslane vastab õigesti 60% -le küsimustest.
• Praktiline ülesanne - kursuslane teenindab kindla ostulegendiga klienti ja soovitab talle vajalikku kaupa. Müügisituatsioon lõppeb sularaha tšeki kirjutamise ja arveldamisega.

Läbiviijad:
Külli Šorin – PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja;  Tartu Ülikool ärijuhtimine; Tartu Ülikool kutsepedagoogika; Läbi viinud perioodil 2010-2016 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi
Janne Ojala – PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja.Pärnu Kutsekeskkool – müüja; Tallinna Majaka Teeninduskool – jaemüügikorraldus; Tallinna Ülikool – kutsepedagoogika bakalaureuseõpe ja informaatikaõpetaja, kooli infojuht magistriõpe.Kutsekvalifikatsioon: Müüja-klienditeenindaja, tase 4; Õpetaja, tase 7.Viinud läbi  Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi perioodil 2010-2016
Kaie Pärn – PKHK kaubanduserialade kutseõpetaja; Pärnu Tarbijate Kooperatiivi kaupluskool II kat. müüja;
Tartu Ülikool ärijuhtimine
Tartu Ülikool – täiendkoolitusprogramm Kutsepedagoogika kursus (8AP).
Läbi viinud perioodil 2010-2016 Eesti Töötukassa poolt tellitud kaubanduserialade koolitusi
Rein Volberg – PKHK kutseõpetaja
Tallinna Polütehniline Instituut veevarustus ja kanalisatsioon; Tallinna Pedagoogikaülikool õpetajakoolitus
Ly Kukk – PKHK, soome keele õpetaja
Tartu Riiklik Ülikool, romaani-germaani keelte ja kirjanduse eriala, 1976
Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarteaduste magister, 2000

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee