KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Dementsusega patsiendi/kliendi hooldamine

Registreeri koolitusele!

Aeg: 09.10- 20.11.2017, E ja N kell 16.30-19.45 (korraga 4 ak. tundi). 09.10-30.10 koolituspäevad E ja N (09.10, 12.10, 16.10, 19.10, 23.10, 26.10, 30.10). Edaspidi alates 06.11 koolituspäevad vaid esmaspäevad (06.11, 13.11, 20.11) kell 17.00-20.15.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu ja Pärnu Haigla Õendus- ja hoolduskeskus Ravi tn. 2, Pärnu).
Sihtrühm: Sihtrühmaks on tervishoiu- või hoolekandeasutuses töötavad tegevusjuhendajad ja
hooldustöötajad või omastehooldajad, kes töötavad dementsussündroomiga klientidega. Koolitus on
suunatud madalama haridustasemega, erialase hariduseta, aegunud kvalifikatsiooniga
täiskasvanutele ja täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele.
Grupi optimaalne suurus on 15 osalejat, mis tagab võimaluse aktiivselt osaleda kursuse praktilistes
tegevustes.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: Töötamine tegevusjuhendajana või hooldustöötajana/hooldajana .
Maht: 40 tundi

Õpiväljund:
• omab süvendatud teadmisi dementsussündroomist, sellest tulenevast toimetulekuvõime langusest, kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest;
• oskab juhendada dementsussündroomiga klienti tema toimetulekuvõimest lähtuvalt kasutades selleks sobivaid klienditöö võtteid.

Koolituse teemad:
Teemad  1, 3, 4, 5, 6, 9 ja 10 lektor Aita Kütt.
Teemad 2, 7 ja 8 lektor Karin Luts. 
1. Dementsus: mõiste, liigid, põhjused, erinevad vormid, sümptomid (2 akadeemilist tundi)
2. Eetika põhimõtted. Kliendikesksuse mõiste  (4 akadeemilist tundi)
3. Dementsuse faasid, nendega kaasnevate kognitiivsete  ja füüsiliste võimete langus (2 akadeemilist tundi)
4. Tegevusvõime hindamine dementsuse korral (sh sobivad mõõdikud/skaalad) (4 akadeemilist tundi)
5. Dementsusega kaasnevad ohud (traumad, toitumisprobleemid,  hooletusse jäämine, sotsiaalne isolatsioon) (4 akadeemilist tundi)
6. Sagedamini esinevad sündroomid: valu, depressioon, deliirium (4 akadeemilist tundi).
7. Töötaja toimetulek stressiga (4 akadeemilist tundi)
8. Olemasolevate oskuste säilitamine ja toetamine, erinevad klienditöö võtted: suhtlemistehnikad, validatsioon, ROT  (4 akadeemilist tundi)
9. Palliatiivne hooldus (4 akadeemilist tundi)
10. Õppekäik ja arutelu. Kokkuvõte ja tagasiside õppimisest (8 akadeemilist tundi)

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Koolituse läbimise eelduseks on 80% osavõtt õppetööst ning aktiivne osalemine loengutes, seminaridel ja õppekäigul. Lõpetaja saab vormikohase Pärnumaa Kutsehariduskeskuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. on koostanud ühe kliendi juhtumianalüüsi ja esitleb

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
Juhtumianalüüs, esitlus.
• koostab ülesande alusel ühe kliendi juhtumianalüüsi

1. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja  saab  vormikohase  täiskasvanute koolituse osakonna poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui:
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviijad: Aita Kütt. Vanemõde SA Pärnu Haigla Õendushoolduskeskuses, lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2003 aastal, kutse-kõrgharidus.
Omab pikaajalist koolituskogemust hooldustöötajate taseme- ja täiendusõppe koolitajana Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee