KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Teenindusalane vene keele kursus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 03.10-07.12.2017 (koolituspäevad T ja N kell 17.00-18.30 (korraga 2 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: koolitus on mõeldud teenindusvaldkonnas töötavatele (müüjad, klienditeenindajad,
majutus- ja hotelliteenindajad ja toitlustusteenindajad), kes on
• erialase tasemehariduseta täiskasvanud,
• keskhariduseta täiskasvanud,
• aegunud oskustega elanikkond vanuses 50+
kelle teadmised vene keelest on kas puudulikud või aegunud ja kellel on soov oma vene keele
oskust tööalases kontekstis täiustada.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Grupi suurus: 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: vene keele algtasemel A1.
Maht: 40 tundi

Õpiväljund:
• koolitatav  suhtleb iseseisvalt  klientidega igapäevastes töösituatsioonides  kasutades venekeelset põhisõnavara
• selgitab välja kliendi vajadused, rakendades sobivat keelekasutust, hoiakuid ja lugupidavat kultuurilist suhtumist vene keeles
• mõistab lihtsa erialase teksti tuuma, koostab igapäevatööga seotud erialast teksti
• selgitab välja kliendi probleemid ja aitab neid lahendada
• tunneb erialaga seonduvad sõnavara

Koolituse teemad:
Teooria 10 tundi
• Õigekiri ja grammatika
Praktiline töö 30 tundi
• Suhtlusetiketi põhireeglid: tervitus, suhtluse algus (pöördumine ja tutvustamine) info edastamine, vabandamine, kaebused ja pretensioonid, nõustumine ja äraütlemine, hüvastijätt.
• Telefonivestlus ja sõnumite jätmine/vastuvõtmine
• Ametialase suhtlemise tüüpsituatsioonid
• Kellaaeg, kuupäev, numbrid, ühikud
• Tekstist olulise informatsiooni leidmine
• Küsimuste ja käskluste moodustamine
• Klienditeenindus erinevatel teenindusaladel dialoogides
Koolitusel luuakse rikkalik keelekeskkond, mis toetab eelkõige suhtluspädevuste arendamist ning keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamist.
Kasutatakse järgmiseid õppemeetodeid: dialoog, paaristöö, rollimäng, lugemis- ja kuulamisülesandeid, töö tekstiga ja grammatikaülesanded.

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud arvestusliku dialoogi ning testi õpitud materjali peale
3. osalemine õppetöös minimaalselt 80% ulatuses
Hindamismeetod:
Arvestusliku dialoog (oma erialaga seotud) ja kontroll testi õpitud materjali kohta.
Hindamiskriteeriumid:
Kursus on arvestatud, kui koolitatav vestleb kliendiga selges ja ladusas vene keeles igapäevases tööalases situatsioonis sh. ka telefoni teel. Testis peab olema õigete vastuste protsent 75.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)

Läbiviija:
Maie Jesjutina,  Pärnumaa Kutsehariduskeskuse vene keele õpetaja; täiskasvanute koolituse osakonna lektor.
Kvalifikatsioon: Tartu Riiklik Ülikool, vene keel ja kirjandus.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee