KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine 2017

Registreeri koolitusele!

Aeg: Koolitus toimub kahes osas, 28.-29 september ja 11.-12. oktoober 2017
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja Tamme Aiandustalu Pärnumaal.
Sihtrühm: Erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.
Maht: 40 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma hulka kuulumine.

Õpiväljundid:
Õppija:
1) tunneb  ja liigitab maitse- ja ravimtaimi, mõistab nende süstemaatikat, morfoloogiat, füsioloogiat, fenoloogiat;
2) rakendab sobivaid maitse- ja ravimtaimede kasvatamise põhimõtteid kasutades tööks vajalikku tehnikat;
3) valib paljundusmaterjali, külvab ja istutab vastavalt maitse- ja ravimtaimede omadustele;
4) koristab, sorteerib, pakendab, markeerib ning ladustab toodangu vastavalt etteantud nõuetele.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 20 tundi
• Maitse- ja ravimtaimede mõiste ja rühmitamine.
• Maitse- ja ravimtaimede liigid ja sordid. Maitsetaimede erigrupid.
• Maitse- ja ravimtaimede külma- ja talvekindlus
• Ühe- ja mitmeaastased maitse- ja ravimtaimed
• Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine müügiks, mahekasvatus
• Maitse- ja ravimtaimede valik haljastusväärtusest lähtuvalt ja müügipeenra kavandamine
Praktiline töö 20 tundi
• Liikidest sõltuv kasvukoha valik ja ettevalmistus. Mahekasvatus. Taimede hooldamine.
• Kollektsioon ja paljundusmaterjali hankimine. Maitse- ja ravimtaimede paljundamise võimalused seemnetega, pistikutega. Seemnete varumine.
• Pikeerimine, harvendamine. Istutamine ja istutusjärgne hooldus. Kastmine, väetamine ja taimekaitse.
• Maitse- ja ravimtaimede talveks ettevalmistamine. Toestamine. Märgistamine.
• Maitse- ja ravimtaimede müügiks kasvatamise põhimõtted: kalkuleerimine, töö ja materjalid, tasuvusarvutuse põhimõtted.
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 80% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne, kus õpilane  kavandab maitse- ja ravimtaimede kasvuala koos taimede nimede (minimaalselt 10 nimetust), kasvuala rajamise, kasvatamise ning hooldustööde tabeliga.

Läbiviijad:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja
Heli Viedehof – Tamme aiandustalu, koolitaja

Koolitusjuht: Marje Kask, PKHK kutseõpetaja/koolitusjuht; tel: 5665 5063; e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e-posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee