KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Ettevalmistav kursus keevitaja 3. taseme eksami sooritamiseks

Registreeri koolitusele!

Aeg: 20.02-15.05.2018.
Tutvu detailse ajakavaga siin!
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
Keevitajad, kes ei oma 3. taseme keevitaja kutset, aga omavad MIG/MAG või
MMA ehk mõlema keevitusviisiga töökogemust.
Koolituse lõpetanul võimalus sooritada lisatasu eest (koordineerib KOO-MET OÜ)  kas täiskutse
(MMA ja MIG/ MAG) või osakutse (MMA või MIG/ MAG) eksam.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
Grupi suurus: 9 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil. Vähemalt ühe aastane töökogemus keevitajana.
Maht: 120 tundi

Õpiväljund:
1. Oskab lugeda tehnilist joonist ja WPS-i
2. Omab teadmisi tehnilisest mõõtmisest
3. Teab peast keevitustehnoloogia põhitõdesid
4. Tunneb ära keevitatavad terased ning nende tähistused
5. Eristab keevitamisel kasutatavaid lisamaterjale (keevitusgaasid, keevitustraadid ja
keevituselektroodid) ning nende tähistusi
6. Seadistab keevituseadme lähtuvalt keevitatavatest detailidest ja WPS-ist
7. Oskab vältida ja ka kõrvaldada keevitusvigu
8. On saanud ülevaate käsikaarkeevitaja ja poolautomaatkeevitaja ohutusjuhenditest
9. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PB ja PF ning põkkõmblusi asendis PA
vastavalt kvaliteeditasemele „C“ MMA ja MIG/MAG keevitustega
10. Omab algteadmisi elektrotehnikast.

Koolituse teemad:
Teooria 60 tundi
1. Materjaliõpetus 8 tundi Lembit Miil
2. Tehniline joonestamine ja tehniline mõõtmine. (teh. jooniste lugemine, jooniste
vormistamine, keevisliidete tähistamine ja mõõtmine erinevate mõõteriistadega) 12 tundi Lembit Miil
3. Keevituse alused. Keevituse liigid. Teraste keevitatavus. Keevitusseadmed ning nende
ehitus ja tööpõhimõte 10 tundi Ilmar Eek
4. Keevitusmaterjalid (keevitusgaasid, keevituselektroodid ja keevitustraadid ning
nende tähistamine ja kasutusotstarve) 20 tundi Ilmar Eek
5. Materjalide klassifikatsioon ja liigitamine keevitatavuse järgi. Materjalide omadused 10 tundi Ilmar Eek
Keevituspraktika 60 tundi Urmas Rebas
1. Keevitaja töökoha ettevalmistamine.
2. Keevitusmasinal keevitusparameetrite seadistamine vastavalt WPS-ile.
3. Detailide ettevalmistamine keevitamiseks.
4. Põkk-liite keevitamine asendites PA ja PF ning T-liite keevitamine asendites PB ja
PF.
5. Järeltöötlemine, kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine.
6. Eksam (test ja praktiline töö), mis vastab EKR tase 3. lävendi nõuetele.

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud minimaalselt 70% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. sooritanud praktilised tööd
4.sooritanud eksami (test ja praktiline ülesanne) vastavalt keevitaja tase 3 nõuetele.
Hindamismeetod:
Praktilised tööd loetakse sooritatuks, kui koolitatav  kasutab. Praktilised vahetööd:
1. Keevitab plaatidest T-liite asendis PB ühe ja kolme läbimiga MIG/MAG ja MMA keevitustega.
2.Keevitab plaatidest põkk-liite asendis PA vähemalt kolme läbimiga MIG/MAG ja MMA keevitustega.
3.Keevitab plaatidest T-liite asendis PF MIG/MAG ja MMA keevitustega.
4.Keevitab kolmest plaadist koosneva koostu vastavalt joonisele MIG/MAG ja MMA keevitustega.
Eksam loetakse sooritatuks, kui test sisaldab vähemalt 60% õigeid vastuseid ning praktilised
tööd (töö) vastavad EKR Keevitaja tase 3 nõuetele.
1.Teoreetiline test , mis koosneb 40 valikvastustega küsimusest.
2.Praktiline ülesanne: keevitada kolmest plaadist koosnev koost vastavalt joonisele ja joonisel märgitud keevitusasenditele. Täiskutse Keevitaja tase 3 taotleja keevitab ühe koostu MIG/MAG keevitusega ja teise koostu MMA keevitusega.
Hindamiskriteeriumid:
1. Õppija teab ja oskab kasutada ja demonstreerib etteantud ülesannetest lähtuvalt õigeid töövõtteid ja järgib tööohutuseeskirju
2. Õppija demonstreerib vastavalt etteantud ülesandele ja  joonise alusel ühe koostu keevitamist MIG/MAG keevitusega ja teise koostu MMA keevitusega.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Läbiviijad:
Lembit Miil, kutseõpetaja V (EKR 7), täiskasvanute koolitaja 6. Koolitamiskogemus 6 aastat
Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.
Urmas Rebas, kutseõpetaja. Praktiline koolitamiskogemus 5 aastat Pärnumaa
Kutsehariduskeskuses.
Ilmar Eek, kutseõpetaja. Praktiline koolitamiskogemus 5 aastat Pärnumaa
Kutsehariduskeskuses.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee