KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Lepingulised suhted väikeettevõttes

Registreeri koolitusele!

Aeg: 07.03- 04.04.2018 kolmapäeviti kell 17.00-20.15 (korraga 4 ak. tundi).
Ajakava: K 07.03, K 14.03, K 21.03, K 28.03 ja K 04.04
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
• erialase tasemehariduseta,
• keskhariduseta,
• aegunud oskustega vanuses 50+
FIEd, juhiabid, personalitöötajad, raamatupidajad, väikeettevõtjad ja äritegevusega alustavad
ettevõtjad.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes.
Grupi suurus: 15 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: soovitatavalt keskharidus, töökogemus väikeettevõttes või füüsilisest isikust ettevõtjana.
Maht: 20 tundi

Õpiväljund:
• mõistab töölepingu olemust ning poolte õigusi ja kohustusi
• koostab erinevaid lepinguid ja analüüsib neid lähtudes ettevõtte vajadustest
• lahendab lihtsamaid lepingute alusel tekkida võivaid probleeme

Koolituse teemad:
1.Tööleping – 4 tundi.
- tööleping
-  töölepingu olulised tingimused
- töökohustuste kokkulepe (ametijuhend)
- töölepingu tähtaeg
- töö tegemise asukoht (komandeering)
2.Poolte õigused ja kohustused – 4 tundi.
- tööaja kokkulepe ( ületunnitöö; töötamine vahetustega, öisel ajal ning riiklikel pühadel; puhkeaeg ja valveaeg)
-  töötasu kokkulepe (keskmine töötasu ja puhkuseraha; haigusraha arvestus; töötasu maksmise kord; maksude arvestamine, viiviste arvestus)
- puhkuse võimaldamine (põhipuhkus; palgata puhkus; lapsevanema puhkus; õppepuhkus)
3.Töölepingu lõppemise alused – 4 tundi.
- töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel
- töölepingu lõpetamine katseajal
- töölepingu korraline ülesütlemine
- töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt
- töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja algatusel
4. Praktiline töö, seminar: probleemide ja situatsioonide lahendused 4 tundi
5. Praktiline töö, seminar: lepingutest üldse, sealhulgas töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused 4 tundi

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud praktilised harjutused
3. osalemine õppetöös minimaalselt 80% ulatuses
Hindamismeetod:
Probleemide ja situatsioonide lahendused; töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu erinevused.
Hindamiskriteeriumid:
Praktilised ülesanded on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesanded täies mahus.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Läbiviija: Rein Volberg, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tehnikaõppeosakonna tööõiguse lektor.
Tallinna Pedagoogikaülikool kutseõpetaja õpetajakoolitus.
On läbi viinud tunde nii teenindus-, täiskasvanute kui ka tehnika erialadele.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee