KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Maalritööde koolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 24.04-21.06.2018. T ja N kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi)
Koolituse ajakava:
T 24.04; N 26.04; T 08.05; N 10.05; T 15.05; N 17.05; T 22.05; N 24.05; T 29.05; N 31.05; T 05.06; N 07.06; T 12.06; N 14.06; T 19.06; N 21.06
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
Sihtgrupiks on erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine
elanikkond vanuses 50+, kes soovivad saada oskused pindade ettevalmistamiseks viimistlustöödeks
ja maalritöö tegemiseks.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
Grupi suurus: 9 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus, riigikeele oskus ning huvi valdkonna vastu.
Maht: 80 tundi

Õpiväljund:
1) valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja;
2) teostab erinevate seina- ja laepindade ettevalmistuse (pahteldamine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
3) teostab erinevate seina- ja laepindade lõppviimistluse (värvimine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
4) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel
energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
5) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades.
6) järgib maalritöödel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid

Koolituse teemad:
Teooria 5 tundi
Oma töö nõuetekohane ja ohutu korraldamine
Materjalikulu arvestamine
Põhilised ehitusmaterjalid ja nende omadused maalritöödel
Põhilised ehitusviimistleja tööriistad
Pindade ettevalmistamine viimistlustöödeks
- aluspindade tasandamine
- sise-, välisnurkade teibi paigaldamine
- peenpahtliga seinte ja lagede tasandamine
- kruntimine
- värvimine
- põhivärviga seinte ja lagede katmine
Viimistlustööde tehnoloogia
Maalritööd (praktika) 75 tundi
Pindade ettevalmistamine viimistlustöödeks
- aluspindade tasandamine
- sise-, välisnurkade teibi paigaldamine
- peenpahtliga seinte ja lagede tasandamine
- kruntimine
- värvimine
- põhivärviga seinte ja lagede katmine

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on sooritanud läveni tasemel praktilised vahetööd
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. osalenud õppetöös minimaalselt 70% ulatuses
Hindamismeetod:
Praktilised vahetööd:
Materjalide ja töövahendite valik
- töökoha ettevalmistamine
- aluspindade ettevalmistamine
- pindade värvimine ja lakkimine
- värvitud pindade kvaliteedi kontroll ja võimalike vigade parandus
Hindamiskriteeriumid:
Vahetööd on sooritatud lävendi tasemel ning õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid, -vahendite kasutamisoskust.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Läbiviija: Janek Klaamas, ehitusvaldkonna töökoja juhataja ning kutseõpetaja; täiskasvanute koolituse osakonna lektor.
Tallinna Ehituskool, müürsepa eriala 01.09.1990- 17.06.1993
Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika bakalaureuseõpe 2006-2009
Tallinna Tehnikakõrgkool, ehitusjuht (6 taseme baaskoolitus), 44 tundi 27.10.2015

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee