KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

PVC põrandakatete paigaldamine (linoleum, vaipkatted)

Registreeri koolitusele!

Aeg: 27.03-13.04.2018.
Ajakava:
T 27.03 kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi)
N 29.03 kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi)
E 02.04 kell 16.30-21.00 (korraga 5,5 ak. tundi)
T 03.04 kell 16.30-21.00 (korraga 5,5 ak. tundi)
K 04.04 kell 16.30-21.00 (korraga 5,5 ak. tundi)
N 05.04 kell 16.30-21.00 (korraga 5,5 ak. tundi)
R 06.04 kell 16.30-21.00 (korraga 5,5 ak. tundi)
L 07.04 kell 09.00-15.00 (korraga 7,5 ak. tundi)
E 09.04 kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi)
K 11.04 kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi)
N 12.04 kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi)

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
Sihtgrupiks on erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kes soovivad saada oskused pindade ettevalmistamiseks viimistlustöödeks ja maalritöö tegemiseks.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
Grupi suurus: 9 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus, riigikeele oskus ning huvi valdkonna vastu.
Maht: 60 tundi

Õpiväljund:
1. eristab näidiste põhjal põrandatele paigaldatavaid PVC rull- ja plaatmaterjale (linoleum, vinüül jms), nende omadusi
2. võrdleb lähtuvalt tööülesandest tootja juhendite alusel PVC-st materjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavaid nõudeid
3. eristab ja nimetab PVC katete paigaldamisel kasutatavaid käsitööriistu, seadmeid ja mõõteriistu, teab nende kasutusotstarvet
4. selgitab etteantud tööülesande (projekt, joonis) põhjal välja põrandakatte paigaldamiseks vajalikud materjalid ja meetodid
5. korraldab oma töölõigu piires iseseisvalt töökoha
6. koostab materjali jaotuskavandi lahendab erialaseid arvutusülesandeid (materjali kulu arvutused)

Koolituse teemad:
Teooria 3 tundi
Põrandatele paigaldatavad PVC rull- ja plaatmaterjalid (linoleum, vinüül jms), nende omadused
PVC-st materjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavaid nõudeid
PVC katete paigaldamisel kasutatavad käsitööriistad, seadmed, mõõteriistad ning nende kasutusotstarve
Põrandakatte paigaldamiseks vajalikud materjalid ja meetodid
Materjali jaotuskavand ning erialaseid arvutusülesanded (materjali kulu arvutused)
Praktika 57 tundi
Aluspinna ettevalmistamine
PVC plaatmaterjalide paigaldamine põrandale
PVC rullmaterjalide paigaldamine põrandale
Ülepöörete ning sise-ja välisnurkade teostamine, trappide ja läbiviikude tegemine

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. läveni tasemel sooritanud praktilised vahetööd
3. osalemine õppetöös minimaalselt 70% ulatuses
Hindamismeetod:
Praktilised vahetööd:
1) kavandab tööprotsessi, valib materjalid ja töövahendid vastavalt etteantud tööülesandele 2) valmistab ette nõuetekohaselt aluspinna arvestades aluspinna seisundit, kasutatavaid materjale ja tehnoloogiat
3) paigaldab juhendamisel PVC katteid põrandale lähtudes tööülesandest ja toote paigaldustehnoloogiast
4) jälgib töötervishoiu ja tööohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid
Hindamiskriteeriumid:
Vahetööd on sooritatud lävendi tasemel ning õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid, -vahendite kasutamisoskust.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
Läbiviijad:
Janek Klaamas, ehitusvaldkonna töökoja juhataja ning kutseõpetaja; täiskasvanute koolituse osakonna lektor.
Tallinna Ehituskool, müürsepa eriala 01.09.1990- 17.06.1993
Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika bakalaureuseõpe 2006-2009
Tallinna Tehnikakõrgkool, ehitusjuht (6 taseme baaskoolitus), 44 tundi 27.10.2015
Christo Holzberg, Helsingi Maalrite Ametikool, põrandameistri eriala

Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!
PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee