KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Hommikusöögiteenindaja

Registreeri koolitusele!

Aeg: 12.03-14.05, E ja T, kell 16.30-19.30, 4 ak tundi ja 16.30-20.15, 5 ak tundi, lõputöö 15.30-20.00, 6 ak tundi
Ajakavaga saad tutvuda siin!
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu
Sihtrühm:
1. Toitlustus- majutusvaldkonnast huvituvad inimesed, kes on põhi- või keskhariduseta või erialase hariduseta
2. töötavad, aegunud erialaste oskustega hommikusöögiteenindajad,
3. töötud inimesed, kes soovivad siirduda tööturule.

Kursusele ei saa registreerida tasemeõppes õppivad õppijad.
NB! Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.

Nõuded õpingute alustamiseks: Riigikeele oskus
Maht: 80 tundi
Õpiväljundid:
Õppija:
1. mõistab majutusettevõtte kui organisatsiooni struktuuri, toimemehhanismi ning oma rolli majapidamisosakonna meeskonnas
2. pakub kliendikeskset teenindust
3. oskab oma kutsetöös iseseisvalt täita mitmekesiseid ülesandeid ning vastutab oma tööülesannete täitmise eest.
5. teab ja tunneb kutse- ja eriala oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, tehnikaid, materjale, töövahendeid, seadmeid
ja terminoloogiat ning oskab neid kasutada ja rakendada oma kutsetöös
6. õpib ja täiendab end iseseisvalt ning juhib oma arengut läbi tööprotsessi
7. tunneb tööohutuse ja tööhügieeni reegleid
8. teab infotehnoloogia peamisi võimalusi ja potentsiaalseid ohte ning kasutab interneti peamisi võimalusi nii isiklikel kui tööalastel eesmärkidel
9. on võimeline optimaalselt lahendama kutse- ja erialaseid probleeme ning muutma vastavalt vajadusele oma käitumist.
10. seab juhendamisel endale karjäärieesmärke ning seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega.

Koolituse teemad:
Auditoorne osa – 20 tundi:
Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
Seadusandlus
Toitlustamine
Klienditeeninduse alused
Kutse- eetika ja etikett

Praktiline osa – 60 tundi:
Toitlustamine
Klienditeeninduse alused
Toitlustusteenindus
Arvuti kasutamine

Õppekavaga saad tutvuda siin!

Grupi suurus: 12 inimest
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpuülesande sooritamiseks peab kursuslane olema läbinud õppekava 70% ulatuses.
Hommikusöögiteenindaja kursus lõpeb mitteeristavalt hinnatava (arvestatud/ mittearvestatud) praktilise eksamiga.

Hindamismeetod:
Praktilise eksami käigus õppija:
1) teeb hommikusöögi toitude ettevalmistusi vastavalt tehnoloogilisele kaardile või standardretseptuurile ja klientide vajadustele;
2) kasutab õigeid ja asjakohaseid köögitöö tehnikaid, külm- ja kuumtöötlemisvõtteid;
3) ajastab toitude valmimise vastavalt teenindussituatsioonile;
4) valmistab hommikusöögiroogasid vastavalt juhendile või standardretseptuurile või koka korraldusele;
5) arvestab ajaressursiga toitude õigeaegseks valmimiseks.
6) arvestab toitude valmistamisel enamlevinud toidutalumatustega (nt laktoositalumatus, gluteenitalumatus, allergia);
7) katab lauad vastavalt klientide arvule ja toidu valikule;
8) koristab laualt nõud ja ülejäänud söögi;
9)  paneb toidu välja, arvestades klientide arvu ja kellaaega;
10)  serveerib roogi vastavalt tehnoloogilises kaardis või juhendis ettenähtud temperatuurile ja kogustele;
11)  serveerib toite ja jooke vastavalt kliendi soovidele
12)  teeb puhastustöid

Hindamiskriteerium:
Eksamit hinnatakse 10 palli süsteemis. Eksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija saab eksamil vähemalt 6 punkti.

Läbiviijad:
Taisi Talviste – Tallinna Kommertskool, toitlustuse eriala, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika bakalaureuseõpe
Hiie Põldma – Pärnu Kolledž, veeökosüsteemide majandamine; Pärnu Tarbijate kooperatiiv-kauplus/ müüja eriala; Kutsetunnistus, vanemkelner Tase 5
Marina Madisson - Tallinna kooperatiiv ja kaubandus tehnikum, toiduvalmistamise tehnoloog, Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 53446945, e- post This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee