KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Viljapuude ja marjapõõsaste kujundus- ja noorenduslõikus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 14.03, 15.03, 16.03.2018 kell 9.00-16.30
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu, erinevad viljapuu- ja marjapõõsaste aiad Pärnumaal
Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega aiandusettevõtete (sh väikeettevõtjad) töötajad või selles valdkonnas tööd alustavad inimesed, kes soovivad tööalaselt oma oskusi uuendada või naasta erialasele tööle
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:
1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+
Maht: 24 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Õpiväljundid:
Õppija:
• Valib viljapuude ja marjapõõsaste lõikamiseks sobivad töövahendid ning teostab töövõtted ohutult
• Leiab ja hindab viljapuude ja marjapõõsaste võimalikud kahjustused
• Kasutab õigeid meetodeid viljapuude ja marjapõõsaste kujundamisel, harvendamisel ja noorendamisel
• Lõikab viljapuud ja marjapõõsad sõltuvalt eesmärgist ergonoomiliste töövõtetega

Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 8 akadeemilist tundi
• Viljapuude ja marjapõõsaste kujundava lõikamise teoreetilised alused.
• Töövahendid, nende ohutu kasutamine ja lõikevõtted.
• Võra ehitus ja võratüübid. Okste vanuse ja võratüüpide määramine.
• Lehe- ja õiepungade tundmaõppimine.
• Võimalikud kahjustused ja nende hindamine.
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikamise iseärasused.
• Pirnipuu lõikamine. Eri vanuses õunapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine.
Praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi
• Võimalike kahjustuste leidmine ja nende hindamine
• Kandeealise viljapuu harvendamine.
• Luuviljaliste lõikmaine, lõikamise iseärasuste arvestamine
• Eri vanuses viljapuude lõikamine ja kujundamine.
• Marjapõõsaste lõikamine arvestades marjapõõsaste lõikamine iseärasusi.
• Sobivate töövahendite ohutu ja ergonoomiline kasutamine.
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside

Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö erinevates viljapuu- ja marjapõõsaste aedades Pärnumaal
Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline ülesanne
Hindamiskriteeriumid: õppija  kavandab ja sooritab etteantud ülesande alusel viljapuu ja marjapõõsa noorendus- või kujunduslõikuse.
Koolitaja:
Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PS!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee