KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus

Registreeri koolitusele!

Aeg: 23.03.2018 (1 päev)
Toimumise koht: 
Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 12, Pärnu
Sihtrühm: Koolitus on vajalik mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelevatele töötajatele, kes soovivad sooritada autotehniku I osakutse eksamit (mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja tase 4)

Maht: 9 tundi (5 tundi auditoorset tööd+ 4 tundi praktilist tööd)
Eesmärk: Anda mootorsõidukite kliimaseadmete hooldamise, käitlemise ja remondiga tegelevatele töötajatele osakutse eksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused vastavalt EÜ Komisjoni määruse nr 307/2008 lisale „Koolitusprogrammides sisalduvate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded”. Vastavalt kehtivale seadusandlusele peavad kõik mootorsõidukite kliimaseadmetega tegelevad isikud omama autotehniku I osakutse tunnistust. Osakutse kompetentsusnõuded on kehtestatud EÜ Komisjoni määruse nr 307/2008 lisas „Koolitusprogrammides sisalduvate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded”. Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse eeltingimuseks on läbitud pädevuskoolitus.

Õpiväljund:  
Koolituse läbinu on pädev läbima Autokutseõppe Liidu poolt korraldatava eksami.

Koolituse teemad: 
1. Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmete käitamine mootorsõidukites, fluoritud kasvuhoonegaaside põhiste külmutusagensite keskkonnamõju ja sellega seonduvad keskkonnaõigusaktid
2. Põhiteadmised määruse (EÜ) nr 842/2006 ja direktiivi 2006/40/EÜ asjakohastest sätetest.
3. Mootorsõidukites kliimaseadmete käitamise põhialused 
4. Mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialused, kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale.
5. Fluoritud kasvuhoonegaaside keskkonnasõbralik kokkukogumine
6. Teadmised fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise tavameetoditest 
7. Külmutusagensi mahuti käsitsemine 
8. Kogumisseadme ühendamine mootorsõiduki fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenindusavadega ja kogumisseadmeteenindusavade küljest lahti ühendamine
9. Kogumisseadme käitamine

Grupi suurus: miinimum 10 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.
Kursuse hind:
 teooria hind 75 eur/ inimene. Lisandub eksami tasu (arve väljastab Autokutseõppe Liit).
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lõpetamise tingimused:

Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse kompetentsuse hindamisvorm on kirjalik proovi test sooritamine.
Test koosneb kahest osast: 
1) Mootorsõidukite kliimaseadmed ja külmutusained (15 küsimust)
2) Kliimaseadmete hooldus- ja remondiseadmete kasutamine ja kutseala puudutavad õigusaktid (15 küsimust)
Test loetakse sooritatuks, kui mõlemad testiosad on õigesti vastatud vähemalt 80% ulatuses.

Kõik koolitusel osalejad saavad koolituse lõppedes sooritada vastavalt kutsestandardile Autokutseõppe Liidu poolt korraldatava mootorsõidukijuhi tehnik tase 4 osakutse-  mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja tase 4 eksami (eksam kohe pärast koolituse lõppu Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ruumides). Eksamist huvitatutel tuleb end registreerida ja ära täita avaldus Autokutseõppe Liidu kodulehel ning tasuda eksami tasu 89,00€ (info registreerumise kohta saadetakse PKHK koolitusjuhi poolt ning eksami arve Autokutseõppe Liidu poolt).

Läbiviija:  
Priit Auväärt- Pärnumaa Kutsehariduskeskuse pedagoog. Omab mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja osakutse tunnistust.
Lõpetanud Tallinna tehnikakõrgkooli autotehnika eriala. Sõiduautodiagnostik kutsetunnistus.
Töötanud AS Infoautos

Koolitusjuht: Gerli Ollino This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 445 1968; 501 4291

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee