KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Täiendkoolitus „Hooldusraied“

Registreeri koolitusele!

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 1 „Teadmussiire ja teavitus ˮ toetus.

Aeg:  12. – 14. juuni 2017
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu 80047 ja Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tihemetsa metskond, Kärsu küla, Saarde vald, Pärnumaa.
Sihtrühm: Põllumajanduse ja metsandusega tegelevad isikud: põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.
Maht: 26 tundi
Grupi suurus: 12 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Teadmussiirde ja teavituse toetus.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma hulka kuulumine.

Koolituse eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija tuleb toime metsa kasvatamisega, kasutades looduslikel protsessidel põhinevaid majandamisvõtteid ja lähtudes säästva metsanduse põhimõtetest.

Õpiväljundid:
Õppija:
1) seostab tehtavaid raieid looduslike protsessidega ja puistu arenguga;
2) selgitab erinevate raiete eesmärke ja olemust ning õigusaktidega raietele seatud nõudeid;
3) selgitab erinevate keskkonnategurite mõju metsale ja nende seoseid metsa majandamise võtetega;
4) selgitab metsandustöötaja ja metsaomaniku vastutust metsa kasvatamisel.
5) valib kasvama jäävad puud ja põhjendab valikut;
6) määrab valgustusraiel optimaalse puistu tiheduse / hõreduse;
7) raiub hooldusraiel puistu koosseisu mittesobivad puud, järgides ohutus- ja keskkonnakaitse nõudeid ning säästva metsanduse põhimõtteid ja vältides kasvamajäävate puude vigastamist;
8) kontrollib valgustusraiejärgset puude arvu puistus ning harvendusraiejärgse puistu rinnaspindala vastavust nõuetele;
9) kasutab ja hooldab võsasaagi.

Koolituse teemad:
Teoreetiline õpe 11 tundi
Metsa eluring. Puistu arenguklassid; metsakasvatuslikud tööd erinevates arenguklassides.
Levinumate puuliikide metsakasvatuslikud omadused. Metsa ja keskkonna vahelised seosed. Kasvukohatüüp kui puistu liigilist koosseisu määrav tegur. Looduslikud protsessid metsas.
Lubatud raied Eestis. Raiete õiguslikud alused ja normatiivid.
Hooldusraiete eesmärk, ülesanded, bioloogilised ja majanduslikud alused. Üksikpuu ja puistu produktsiooni ja kvaliteeti iseloomustavate näitajate mõjutamine raietega; tulevikupuu mõiste, raieprintsiibid. Puude raiele määramise üldised põhimõtted.
Hooldusraied erineva vanuse ja liigilise koosseisuga puistutes.
Praktiline töö 15 tundi
Valgustusraie: peapuuliigi valgustingimuste ja seisundi hindamine ning otsuse langetamine liigilise koosseisu kohta; puistu raiejärgse puude arvu määramine. Võsasae kasutamine ja hooldamine, töövõtete treening.
Harvendusraie: puistu hooldusvajaduse määramine lähtudes puistu liigilisest koosseisust, tihedusest, tervislikust seisundist; tulevikupuude ja väljaraiutavate puude valik; harvendusraied erineva liigilise koosseisu ning vanusega puistutes. Raiejärgse puistu rinnaspindala määramine.
Sanitaarraie: sanitaarraie vajaduse määramine; väljaraiutavate puude valik.
Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.

Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 80 % osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja/või läbitud teemad ning koolituse maht.
Hindamismeetod:
Praktiline töö, mille käigus õppija määrab valgustus- ja harvendusraie vajaduse, määrab raiejärgse puude arvu ja rinnaspindala, selgitab hooldusraie põhimõtteid; valib valgustus- ja harvendusraiel väljaraiutavad puud ja põhjendab oma valikut.

Läbiviijad:
Marje Kask – PKHK metsanduse ja aianduse kutseõpetaja
Arnold Schmidt – PKHK metsanduse kutseõpetaja
Koolitusjuht: Marje Kask, PKHK kutseõpetaja/koolitusjuht; tel: 5665 5063; 56646260; e-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NB!
Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kui soovijaid on rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e-posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

Registreeri koolitusele!

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee