KontaktPostkastOpiinfosysteemPraktikabaasMoodleFacebookPicasa
Kutse heast koolist

Avatud õpe: Moodul - Fruktodisain

Avatud õpe on tasmeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva(d) mooduli(d). Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.
Õppijal on võimalus valida erineva mahuga mooduleid või komplekteerida mitmest moodulist endale sobiv õppeplaan.
Moodulõpe on tasuline.

Sihtrühm: kõigile kokakunsti, toidutegemise ja fruktodisaini huvilistele.
Aeg: 23.04-20.05.2018, ajad sõltuvad uue perioodi tunniplaanist.
Maht: 26 tundi, 6 tundi on iseseisvat tööd.
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, B-korpus, õppeköök
Eesmärk: Anda teadmisi ja oskusi fruktodisainist kõigile kokandushuvilistele. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab läbi käelise tegevuse eneseväljendamise oskused erinevate köögi-, juur- ja puuviljadest kaunistuste valmistamisel.

Teemad:

Fruktodisainiks kasutatavad töövahendid ja tööohutus;
Fruktodisainiks kasutatavad toorained (köögi-, juur- ja puuviljad) ja erinevad materjalid;
Nikerdamiseks vajaminevad töövahendid;
Toorained – nendest lillede, lehtede, liblikate nikerdamine;
Säilitamine;
Köögi-ja puuviljadest seadete valmistamine;
Fruktodisainis kasutatavad töövõtted ja ergonoomika;
Valmistoodete säilitamine ja viimistlemine;
Kompositsiooni kujundamise põhitõed ja eksponeerimine.

Õpiväljundid:
õppija mõistab köögiviljade ja puuviljade tähtsust toitumisel, roogade kaunistamisel ja nendest seadete valmistamisel
omandab  kogemusi erinevatest köögiviljadest lillede, liblikate, lehtede jne. disainimisel.
õppija valib fruktodisainiks sobivad köögi-ja puuviljad ning töövahendid.

Praktilise töö hindamine: õpilane järgib töötamisel hügieenireegleid, kasutades eesmärgipäraselt töövahendeid ja töövõtteid, valib praktilise töö sooritamiseks sobivad viljad/materjalid ja viimistleb oma praktilise töö tulemuse nõuetekohaselt, eksponeerib oma praktilise töö tulemust kompositsiooni reegleid järgides.
Õpimapp sisaldab õpilase poolt harjutusülesandena valminud kompositsiooni jäädvustust.
Hindamisülesanne:
Praktiline töö: sobivate toorainete ja töövahendite valik, harjutusülesanded
Kompositsiooni kavandamine, teostamine, viimistlemine, esitlemine ja jäädvustamine.

Iseseisev töö: õpimapp

Koolitaja: Malle Kallus, PKHK kutseõpetaja

Maksumus: 200 EUR (sisaldab kõiki materjale)
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Info: Telefon 4427870; 53446945; e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 8//12 | Pärnu | 80047 | tel +372 4427888 | parnumaa[at]hariduskeskus.ee